velikost textu

Nepůvodní druhy sladkovodních ryb středomořského úmoří Balkánu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepůvodní druhy sladkovodních ryb středomořského úmoří Balkánu
Název v angličtině:
Non-indigenous freshwater fish species of the Mediterranean basin of the Balkans
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Štefan Balog
Vedoucí:
RNDr. Jasna Vukićová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Miroslav Švátora, CSc.
Id práce:
172860
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nepůvodní druhy, sladkovodní ryby, Balkán
Klíčová slova v angličtině:
non-native species, freshwater fishes, Balkans
Abstrakt:
Abstrakt Oblast úmoří Středozemního moře Balkánského poloostrova patří mezi tzv. horká místa biodiverzity. V této oblasti je velká diverzita sladkovodních ryb a vysoký stupeň endemismu. Introdukce nepůvodních druhů ryb výrazně ovlivňuje ekosystémy a původní druhy ryb. Introdukce probíhaly z různých důvodů. Akvakultura, sportovní rybolov a okrasný chov ryb patří mezi nejvýznamnější důvody pro introdukci nepůvodních druhů sladkovodních ryb. Do úmoří Středozemního moře na Balkánském poloostrově bylo introdukováno celkem 39 druhů ryb ze 12 čeledí, z nichž nejvíce jsou zastoupeny čeledi kaprovití (Cyprinidae) a lososovití (Salmonidae). Introdukce ryb byla známa už za dob Římanů. Ačkoli první zaznamenaná introdukce na toto místo proběhla již ve 13. století, nejvíce druhů bylo introdukovaných v průběhu 20. století. Severní Amerika, Evropa a Asie jsou tři oblasti, odkud byly nepůvodní druhy zavlečeny. V oblasti byl zaznamenán značný počet translokací, neboli přemístění určitého druhu v rámci jedné oblasti. Nejvíce rozšířené introdukované druhy ryb ve středozemním úmoří Balkánu jsou kapr obecný (Cyprinus carpio), střevlička východní (Pseudorasbora parva), pstruh duhový (Onchorhynchus mykiss), gambusie holbrookova (Gambusia holbrooki), karasi (Carassius spp.) a slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus). Hybridizace, kompetice, přenos patogenů a predace jsou vlivy, kterými působí nepůvodní druhy na původní druhy. V oblasti středomořského území Balkánu byla prokázána hybridizace mezi nepůvodními a původními druhy z čeledi lososovitých (Salmonidae). Kompetice střevličky východní a gambusie s jinými druhy ryb a predace původních kaprovitých ryb introdukovanými lososovitými jsou další uváděné negativní vlivy nepůvodních druhů ze studované oblasti. O konkrétních vlivech naprosté většiny introdukovaných druhů ryb v této oblasti však stále není dostatek informací. Klíčová slova: introdukce, Balkán, nepůvodní druhy, mediteránní úmoří, sladkovodní ryby
Abstract v angličtině:
Abstract Mediterranean basin of the Balkan Peninsula is one of the hot-spots of biodiversity, with a high diversity of freshwater fishes and high degree of endemism. Introduction of non-native species greatly affects ecosystems and native species of fish. There were many reasons for introductions in the past. Aquaculture, sport fishing and ornamental fish belong to the most important reasons for introduction of non-native fish species. Altogether, 39 species belonging to 12 families were introduced in the Mediterranean basin of the Balkan Peninsula. Most of them belong to the families Cyprinidae and Salmonidae. Introduction of fishes was known since the Roman era. Although the first recorded introduction in this area was in the 13th century, most species were introduced in 20th century. The fishes were introduced from North America, Europe and Asia. Many translocations occurred in this area, too. Translocation is a relocation of particular species within one area. The most widespread introduced species in the Mediterranean basin of the Balkans are common carp (Cyprinus carpio), stone moroko (Pseudorasbora parva), rainbow trout (Onchorhynchus mykiss), mosquitofish (Gambusia holbrooki), goldfish (Carassius auratus) and sunfish (Lepomis gibbosus). Hybridization, competition, pathogen transmission and predation are influences by which non-native species affect the native species. There has been demonstrated hybridization between non-native and native species of salmonids in the Mediterranean basin of the Balkans. Competition of stone moroko and mosquitofish with other species and predation of native cyprinids by salmonids are other known negative impacts in the area. The specific impacts of the most non-native species in this area are still not well known. Key words: introduction, Balkans, non-native species, mediterranean drainage, freshwater fishes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Štefan Balog 975 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Štefan Balog 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Štefan Balog 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jasna Vukićová, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miroslav Švátora, CSc. 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. 152 kB