velikost textu

Studium funkce fosfoglukozaminmutázy GlmM u Streptococcus pneumoniae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium funkce fosfoglukozaminmutázy GlmM u Streptococcus pneumoniae
Název v angličtině:
Functional analysis of phosphoglucosamine mutase GlmM in Streptococcus pneumoniae
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Mühldorfová
Vedoucí:
RNDr. Aleš Ulrych, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Matyska Lišková
Id práce:
172854
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Mikrobiologie (NMIKRO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fosfoglukozaminmutáza, GlmM, <i>Streptococcus pneumoniae</i>
Klíčová slova v angličtině:
phosphoglucosamine mutase, GlmM, <i>Streptococcus pneumoniae</i>
Abstrakt:
Fosfoglukozaminmutáza (GlmM), je enzym biosyntézy buněčné stěny, u kterého byla nedávno prokázána jeho esencialita u Streptococcus pneumoniae. Hlavním cílem této diplomové práce bylo definitivně dokázat esencialitu fosforylace serinových zbytků S99 a S101 enzymu GlmM v podmínkách in vivo, jejíž nezbytnost byla již dříve prokázána nepřímo na základě transformační účinnosti. Pro tento účel jsme vytvořili kmen, který obsahuje dvě kopie genu glmM – jednu s aminokyselinovými záměnami na sledovaných serinových zbytcích umístěnou v nativním lokusu a druhou ektopickou kopii divoké formy genu glmM pod kontrolou inducibilního zinkového promotoru. U tohoto kmene jsme sledovali morfologii, růst i expresi GlmM v prostředí s induktorem i bez něho. Ve všech sledovaných parametrech bylo zřejmé, že bez přidání induktoru ektopické exprese genu glmM nejsou buňky životaschopné, a tedy že esenciální protein GlmM je funkční pouze ve fosforylované formě na S99 a S101. Dále jsme se pokusili lokalizovat tento enzym v buňce S. pneumoniae. GlmM jsme fúzovali s fluorescenční značkou GFP a pomocí fluorescenční mikroskopie jsme prokázali, že se jedná o cytoplazmatický protein. Dalším cílem této práce bylo stanovit třetí neznámé místo fosforylace proteinu GlmM in vitro závislé na proteinkináze StkP. Z kinázové reakce in vitro a následné MS analýzy vyplývá, že kromě zbytků S99 a S101 je protein GlmM fosforylován v pozici T304, S414, T416 a T438 proteinkinázou StkP. Navíc protein GlmM je schopen také autofosforylace na serinových zbytcích v pozicích 99 a 101. Nově určená místa fosforylace budou předmětem dalšího zkoumání.
Abstract v angličtině:
Phosphoglucosamine mutase (GlmM), an enzyme taking part in biosynthesis of cell wall, has been recently proven to be essential for Streptococcus pneumoniae. The main goal of this thesis was to prove in vivo that GlmM serine residues S99 and S101 phosphorylation is essential while the necessity of it was already proven indirectly based on transformation efficiency. For this purpose we have prepared a strain with two copies of the glmM gene – the first one with amino acid changes on monitored serine residues located at native locus; and the second ectopic copy of the wild allele of glmM gene under control of inducible zinc promoter. We have observed morphology, growth, and GlmM expression with and without the presence of an inductor. All the observed parameters show that the cells are not viable without ectopic glmM expression, thus the essential protein GlmM is functional only when phosphorylated on S99 and S101 residues. Further, we have attempted to localize the enzyme in the S. pneumoniae cell. We have fused GlmM with fluorescent marker GFP and by using the florescent microscopy we have proved that GlmM is cytoplasmic protein. Another goal of this thesis was to find an unknown third phosforylation site of the GlmM protein which is dependent on the protein kinase StkP. From in vitro kinase assay and subsequent MS analysis, it was evident, that apart from residues S99 and S101, GlmM protein is phosphorylated at positions T304, S414, T416, and T438 by protein kinase StkP. Moreover, GlmM protein is capable of an autophosphorylation on serine residues S99 and S101. These newly described phosphorylation sites will be the topic of the further research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Mühldorfová 5.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Mühldorfová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Mühldorfová 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Aleš Ulrych, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Matyska Lišková 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 217 kB