velikost textu

Způsoby skončení pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Způsoby skončení pracovního poměru
Název v angličtině:
Ways of ending of an employment relationship
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jakub Kroupa
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
172779
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní právo, způsoby skončení pracovního poměru, výpověď
Klíčová slova v angličtině:
labor law, ways of ending of an employment relationship, dismissal
Abstrakt:
Úpravu skončení pracovního poměru je možno považovat za jeden z nejvýznamnějších institutů pracovního práva. Prostřednictvím něj zaniká právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, přičemž jeho právní i sociální dopady mohou zasáhnout zejména život zaměstnance. Z tohoto důvodu se zákoník práce podrobně zabývá úpravou, způsoby a podmínkami, za kterých pracovní poměr končí. Rigorózní práce si klade za úkol, tyto způsoby zmapovat a v jednotlivých kapitolách vymezit zákonné předpoklady pro jejich užití, včetně rozdílů mezi nimi. Za tímto účelem čerpá z právní praxe reprezentované nejen samotnou právní úpravou v zákoníku práce, ale i četnou judikaturou soudů a odbornou literaturou. Zmiňuje současně některé praktické problémy při rozvazování pracovního poměru. Úvod práce se zabývá obecně pojmem pracovního práva a jeho historickým vývojem. Dále zmiňuje, co zákon považuje za pracovní vztah, současně je čtenář seznámen i s pracovněprávními skutečnostmi, jejichž vymezení a rozdělení je předmětem následujících kapitol. Ve druhé kapitole jsou rozebrány jednotlivé druhy právních jednání, a to zejména dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď, včetně jejích náležitostí, výpovědních důvodů, účasti odborové organizace, doručení a běhu výpovědní doby; dále okamžité zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. V závěru této části je dán prostor i právní úpravě neplatného skončení pracovního poměru. Třetí kapitola je věnována dalšímu druhu pracovněprávních skutečností – právním událostem. Důraz je kladen především na uplynutí doby v rámci pracovního poměru na dobu určitou, smrt zaměstnance a dosažení věkové hranice. Čtvrtá kapitola se zabývá ostatními způsoby skončení pracovního poměru: skončením pracovního poměru v důsledku rozhodnutí příslušného orgánu či odvoláním z pracovního místa vedoucího zaměstnance. Závěr práce pak pokrývá nároky zaměstnance související se zánikem pracovního poměru – odstupné, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek.
Abstract v angličtině:
The ending of an employment relationship can be considered to be one of the most important institute of the labour law. By means of it is terminated the legal relation between employer and employee, which can results in grave social and legal repercussions for the employee. For this reason, the labour code follows up thoroughly the alterations, conditions and ways of ending of an employment relationship. This rigorosum wants to map these ways and define usage of its legal preconditions and differences in following chapters. It uses legal practise of labour code, case law, and literature for this purpose. It adverts several practical issues of ending of an employment relationship at the same time. The introduction pursues the general concept of labour law and its historical development. It also contains, what legal relation is according to the law and introduces the reader to employment matters at the same time. The second chapter analyzes individual types of legal acts – agreement on termination of employment, dismissal, including its prerequisites, dismissal reasons, unions participation, delivering and termination notice period; as well as dismissal without notice, dismissal during probation period, and invalid ending of an employment relationship. The third chapter is dedicated to another type of employment matter – legal events. The emphasis is on the expiry of the fixed-term employment relationship, death of an employee and reaching retirement age. The fourth chapter pursues the other ways of ending of an employment relationship: the ending of an employment relationship in consequence of the decision of relevant authority or withdrawal of the manager. The conclusion covers employment termination rights – severance pay, employment certificate and employment assessment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Kroupa 924 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Kroupa 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Kroupa 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 251 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB