velikost textu

Hmotnostní proporcionalita a tělesné složení u současných českých předškolních dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hmotnostní proporcionalita a tělesné složení u současných českých předškolních dětí
Název v angličtině:
Weight proportionality and body composition in contemporary Czech preschool children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Janebová
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.
Konzultant:
prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc.
Id práce:
172738
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na hodnocení aktuálního stavu somatických parametrů, hmotnostní proporcionality a tělesného složení českých předškolních dětí. Cílem práce je validace dodnes používaných referenčních standardů vybraných somatických parametrů, body mass indexu a tělesného složení, které byly pro populaci českých předškolních dětí vypracovány v roce 1990 (respektive 1991 pro body mass index). V kontextu výrazné změny socioekonomických podmínek, stravovacích návyků a úrovně pohybové aktivity mezi lety 1990 a 2017 byly předpokládány signifikantní změny v tělesném složení současných předškolních dětí a to především pokles v zastoupení svalové komponenty a nárůst komponenty tukové na celkové tělesné hmotnosti. Dále bylo předpokládáno, že v důsledku změny v zastoupení komponent tělesného složení se bude výrazně lišit hodnocení nadváhy a obezity na základě body mass indexu a % tělesného tuku a validita body mass indexu tak bude nízká. Studie se celkem účastnilo 468 dětí ve věku od 4 do 6 let, 228 dívek a 240 chlapců. V rámci pilotní studie mezi lety 2013 a 2014 bylo vyšetřeno 179 dětí, 90 dívek a 89 chlapců, ze 4 mateřských škol v Praze, 1 v Kladně a 1 v Jihlavě. Ve studii navazující, provedené mezi lety 2016 a 2017, bylo vyšetřeno celkem 289 dětí, 138 dívek a 151 chlapců, ze 6 mateřských škol v Praze. Podařilo se prokázat signifikantní změny u téměř všech zkoumaných somatických parametrů, ovšem změny se většinou týkaly pouze vybraných věkových skupin chlapců či dívek. Klinická relevance zjištěných rozdílů byla ve většině případů pouze nízká či střední. Výjimkou byla tělesná výška a kožní řasa na hrudníku 2, kde žádné signifikantní rozdíly odhaleny nebyly. Tělesné složení dětí je výrazně změněné. Došlo k signifikantnímu nárůstu % tukové komponenty ve všech věkových kategoriích u obou pohlaví, ovšem pouze se střední mírou klinické relevance. % svalové komponenty se signifikantně snížilo, opět u všech skupin dětí. Zde je klinická relevance vysoká pro 5leté a 6leté chlapce a dívky. Novým zjištěním je pak odhalení signifikantních rozdílů s zastoupení hmoty kostní s vysokou klinickou relevancí pro 6leté chlapce a 6leté dívky . Dále se podařilo prokázat, že hodnocení tělesné stavby se výrazně liší při použití BMI a % tělesného tuku. Referenční standardy pro somatické parametry tedy zůstávají v platnosti, zjištěné rozdíly bude nutno ověřit rozsáhlejšími a reprezentativními studiemi, kde by se nejspíš podařilo prokázat vyšší míru klinické relevance. Klíčová slova: sekulární trend, tělesné složení, BMI, předškolní věk
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis is focused on the evaluation of actual state in somatic parametres, weight proportionality and body composition of contemporary Czech preschool children. The aim of this study is to prove validity of reference standards for selected somatic parametres, body mass index and body composition which were established in 1990 (and 1991 respectively). Due to the changes in socioeconomic status, dietary habits and level of physical activity between 1990 and 2017 we assume significant changes in the physical composition of current preschool children, namely a decrease in the proportion of the muscle component and an increase in the fat component for total body weight. It is also assumed that the body mass index (BMI) and % of adiposity will give different results for assesing overweight and obesity. The study involved a total of 468 children aged 4 to 6 years, 228 girls and 240 boys. In the pilot study between 2013 and 2014, 179 children, 90 girls and 89 boys were surveyed in 4 nursery schools in Prague, 1 in Kladno and 1 in Jihlava. In a follow-up study conducted between 2016 and 2017, a total of 289 children, 138 girls and 151 boys from 6 nursery schools in Prague were examined. Significant changes were demonstrated in almost all somatic parameters investigated, but the changes mostly concerned only selected age groups of boys or girls. The clinical relevance of the observed differences was in most cases only low or moderate. The exception was body height and skinfold on the chest 2, where no significant differences were revealed. The body composition of children is significantly altered. There was a significant increase in the percentage of body fat in all age categories of both sexes, but only with moderate clinical relevance. % of muscle component decreased significantly, again in all groups of children. Here, clinical relevance is high for 5-year-old and 6-year-old boys and girls. A new finding is revealing significant differences in the presence of bone mass with high clinical relevance for 6-year-old boys and 6-year-old girls. In addition, it has been shown that BMI and % body fat does not give same results in assesing overweight and obesity and that BMI underestimate occurence of high adiposity in children. Therefore, reference standards for somatic parameters remain valid, and the observed differences will need to be verified by more extensive and representative studies where it is likely to be clinically relevant. There is a need for new reference standards in components of body composition. Key words: secular trend, body composition, BMI, pre-school age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Janebová 2.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Janebová 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Janebová 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Martina Janebová 629 kB