velikost textu

Přenesené stigma jinakosti v etnicky smíšených partnerstvích v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přenesené stigma jinakosti v etnicky smíšených partnerstvích v České republice
Název v angličtině:
Trasffered stigma of otherness in ethnically mixed partnerships in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Weinbergerová
Vedoucí:
doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová
Id práce:
172736
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
smíšené partnerství, stigma, jinakost, etnicita, rasa, intersekcionalita
Klíčová slova v angličtině:
mixed partnership, stigma, otherness, ethnicity, race, intersectionality
Abstrakt:
Abstrakt Moje diplomová práce zkoumá na základě intersekcionálního přístupu konstrukci „jinakosti“ v rámci etnicky „smíšených partnerství“ a to, jak se tato konstrukce v rámci smíšeného partnerství projevuje a jak ovlivňuje identifikaci „českých“ žen v rámci partnerství. Dále zkoumám, jak „jinakost“ partnera ovlivňuje pozici žen v rámci české společnosti. V rámci práce pracuji s konceptem přeneseného stigmatu, jelikož etnická „jinakost“ není založena na základě horizontálních rozdílů, ale obsahuje také kategorizační a hodnotící aspekty, na jejichž základě může být smíšené partnerství situované na v rámci různých pozic zne/výhodnění. Pro svůj kvalitativní výzkum jsem si zvolila metodu polostrukturovaných rozhovorů s partnerkami, které se narodili a žijí na území České republiky a jsou nebo byly v etnicky smíšeném partnerství. Klíčová slova: smíšené partnerství, stigma, jinakost, etnicita, rasa, intersectionalita
Abstract v angličtině:
Abstract My diploma thesis on the basis of intersectionality analyzes the social construction of „otherness“ in etnically mixed partnerships and how does it manifests and influences the self- conception of Czech women that are in the mixed relationships. Further, it analyzes how the partners „otherness“ affects the position of the women in the society. In my thesis I work with the concept of transmitted stigma, because the etnical otherness is not constructed on the horizontal differences, but contains also classifing and assesing aspects, which may situate the mixed patnerships to the positions of dis/advantage. For my qualitative research I have chosen semi-structured interviews with women, that were born and live in the Czech Republic and are or was in etnically mixed relationship. Key words: mixed partnership, stigma, otherness, etnicity, race, intersectionality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Weinbergerová 439 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Weinbergerová 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Weinbergerová 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Věra Sokolová, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. 152 kB