velikost textu

Intraspecific plant-soil feedback as a mechanism underlying invasiveness of neophytes of the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Intraspecific plant-soil feedback as a mechanism underlying invasiveness of neophytes of the Czech Republic
Název v češtině:
Vnitrodruhová zpětná vazba mezi rostlinou a půdou jako mechanismus invazivnosti neofytů České republiky
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavlína Knobová
Vedoucí:
doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Štajerová
Konzultant:
Mgr. Anna Florianová
Id práce:
172726
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Botanika (NBOTA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
vnitrodruhová zpětná vazba mezi rostlinou a půdou, rostlinné vlastnosti, invazní rostliny, neofyty České republiky
Klíčová slova v angličtině:
intraspecific plant-soil feedback, plant traits, invasive plants, neophytes of the Czech Republic
Abstrakt:
ABSTRAKT Vnitrodruhová zpětná vazba mezi rostlinou a půdou je vztah, ve kterém druh ovlivňuje složení půdy, a tyto změny v půdě zpětně ovlivňují stejný rostlinný druh. Tento vztah a jeho intenzita může být spojena s dominancí rostlin a jejich invazivitou. Dominantní druhy mohou měnit složení půdy ve svůj prospěch a tak zažívat positivní vnitrodruhovou zpětnou vazbu. Vzhledem k tomu, že invazní druhy jsou v novém prostředí obvykle dominantní, dá se očekávat, že positivní zpětná vazba s půdou může být důležitým faktorem umožňujícím druhům stát se invazními. Abych zjistila, zda li vnitrodruhová zpětná vazba mezi rostlinou a půdou může být faktorem podmiňujícím invazivnost rostlin, porovnala jsem zpětnou vazbu s půdou ve skupině invazních a naturalizovaných, ale neinvazních, rostlin České republiky. K realizaci jsem použila před vybraný soubor 34 druhů – 17 invazních a 17 neinvazních. V rámci pokusu jsem použila metodu dvoufázového experimentu. V první fázi dochází k ovlivňování půdy určitým druhem. Ve druhé fázi je stejný rostlinný druh pěstován v ovlivněné půdě z první fáze a jako kontrola je použita půda neovlivněná žádným druhem. Poté je porovnána rostlinná biomasa z ovlivněné a kontrolní půdy. Výsledky naznačují, že invazní druhy vykazují více pozitivní nebo alespoň méně negativní vnitrodruhovou zpětnou vazbu mezi rostlinou a půdou než neinvazním druhům. To znamená, že vnitrodruhová zpětná vazba mezi rostlinou a půdou může být mechanismem podmiňujícím invazivnost rostlin. Výsledky této práce nám mohou pomoci pochopit mechanismy invazivnosti rostlin a tudíž bude možné lépe předpovědět, které druhy jsou potenciálně invazivní.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Intraspecific plant-soil feedback is a relationship in which plant affects the composition of the soil and such modified soil affects growth of the same plant species. This relationship and its intensity may be linked with plant dominance and invasiveness. Dominant species can alter the composition of the soil in their favor and thus show positive intraspecific plant-soil feedback. As the invasive species are commonly being dominant in their new environment, it can be expected that intraspecific positive plant-soil feedback could be an important factor allowing the invasive species to achieve their dominant position and become invasive. To test if the existence of positive intraspecific feedback could be a general mechanism underlying plant invasiveness I compared intraspecific plant-soil feedback in a group of invasive and introduced, but non-invasive, plants in the Czech Republic. I did this using a preselected set of 34 species - 17 invasive and 17 non-invasive. For realization of the project I used the method of two-phase experiment. The first phase is called soil conditioning – influencing of soil by the plant. In the second phase the same plant species are planted in conditioned soil from the first phase and in control (unconditioned) soil. Then I compared plant biomass from conditioned and unconditioned soil. The results suggest that invasive species show more positive or at least less negative intraspecific plant-soil feedback than non-invasive species. It means that intraspecific plant- soil feedback could be the mechanism underlying plant invasiveness. These results may improve our understanding of invasive mechanism of plants and thus we can better predict which species are potential invasive.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Knobová 1.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavlína Knobová 37 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Knobová 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Knobová 201 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Štajerová 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. 152 kB