velikost textu

Molekulární diagnostika ptačích schistosom při nákaze přirozených i náhodných hostitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární diagnostika ptačích schistosom při nákaze přirozených i náhodných hostitelů
Název v angličtině:
Molecular diagnostics of bird schistosomes during the infection of natural and accidental hosts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vladimír Šteiger
Vedoucí:
RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Dvořák, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Id práce:
172715
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Molekulární diagnostika, Trichobilharzia, cell-free DNA
Klíčová slova v angličtině:
Molecular diagnostics, Trichobilharzia, cell-free DNA
Abstrakt:
Abstrakt Ptačí schistosomy rodu Trichobilharzia patří mezi významné původce kožní hypersenzitivní reakce zvané cerkáriová dermatitida. Tito parazité využívají jako mezihostitele plicnaté plže z čeledi Lymnaeidae, a jako definitivní hostitele především kachnovité ptáky. První larvální stádium, miracidium, ve vodě aktivně vyhledává a penetruje mezihostitelského plže, ve kterém se vyvíjí v mateřskou sporocystu. Vytvářejí se dceřiné sporocysty migrující do hepatopankreatu plže, kde dochází k asexuální produkci velkého množství cerkárií. Ve vodním prostředí cerkárie opouští mezihostitele, aktivně vyhledávají a penetrují do kůže definitivního hostitele. V jeho těle dospívají a produkují vajíčka. Cerkárie však mohou penetrovat do kůže savců, včetně člověka, kde dochází k jejich rychlé eliminaci imunitním systémem za vzniku zánětlivé reakce. Dosud neexistuje spolehlivá metoda, která by u lidí byla schopná odlišit cerkáriovou dermatitidu od jiných hypersenzitivních kožních reakcí a zároveň pomocí které by bylo možné spolehlivě diagnostikovat trichobilharziózu u kachen. Hlavním cílem této práce bylo, za použití molekulárních metod diagnostikovat nákazu ptačími motolicemi u experimentálně nakažených přirozených (kachen) i náhodných hostitelů (myší, lidí). Za účelem optimalizace experimentů byla pomocí konvenční PCR vyšetřována hemolymfa mezihostitelských plžů Radix lagotis a Lymnaea stagnalis na přítomnost 396 bp tandemově repetitivní sekvence DNA Trichobilharzia regenti a T. szidati. Dále byly pomocí qPCR testovány vzorky krevního séra experimentálně infikovaných kachen, myší a náhodně nakažených lidí. Úspěšně se podařilo detekovat parazitární DNA ve všech vzorcích hemolymfy infikovaných plžů, u vzorků krevních sér byl zaznamenán pouze částečný úspěch. Klíčová slova: Molekulární diagnostika, Trichobilharzia, cell-free DNA
Abstract v angličtině:
Abstract Bird schistosomes of the genus Trichobilharzia are known as causative agents of hyper-immune skin reaction called cercarial dermatitis (swimmer´s itch). They use pulmonary water snails from family Lymnaeidae as the intermediate host and mostly anatid birds as the definitive host. The first larva, miracidium, actively moves in water environment, penetrates the snail and develops to the mother sporocyst. Then the daughter sporocysts are formed and migrate to the hepatopancreas of the snail where the high number of cercariae is assexually produced. Cercariae leave the intermediate host, actively move in a water and penetrate the skin of definitive host. Within a host body they mature and lay eggs. Cercariae can penetrate also the mammalian skin, including human, where they are immediately eliminated by the immune system of the host, which is followed by inflammatory reaction. Until now, for humans, there is no effective method enabling to differ cercarial dermatitis from other hyper-immune skin reactions and for birds the reliable diagnostic method of trichobilharziasis is missing. The main aim of this thesis was to use the molecular methods for diagnostic of bird schistosomes infection in natural (ducks) and accidental hosts (mice, human). For optimization, the conventional PCR was used for detection of 396 bp tandem repeated DNA sequence of Trichobilharzia regenti and T. szidati in the hemolymph of intermediate hosts Radix lagotis and Lymnaea stagnalis. Subsequently, the qPCR was applied for the detection of parasite DNA in sera samples of experimentally infected ducks, mice and accidentally infected humans. The detection of parasite DNA in the hemolymph of infected snail was successful, but in the case of sera samples only partial success was achieved. Keywords: Molecular diagnostics, Trichobilharzia, cell-free DNA
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladimír Šteiger 3.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vladimír Šteiger 290 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vladimír Šteiger 289 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Kašný, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Dvořák, Ph.D. 505 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. 152 kB