velikost textu

Ovlivňování daní podzákonnými právními předpisy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ovlivňování daní podzákonnými právními předpisy
Název v angličtině:
Imposition of taxes by subordinate legislation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Smilek
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Kotáb
Id práce:
172684
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Daně; Poplatky; Ukládání daní
Klíčová slova v angličtině:
Taxes; Fees; Taxation
Abstrakt:
Ovlivňování daní podzákonnými právními předpisy Abstrakt Tato diplomová práce byla zaměřena na posouzení, do jaké míry je v českém daňovém (a potažmo poplatkovém) právu dodržován ústavněprávní limit obsažený v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, podle něhož mohou být daně a poplatky ukládány pouze na základě zákona. Zkoumáno tedy bylo, zda a případně jakým způsoben jsou daně a poplatky ovlivňovány podzákonnými právními předpisy. Pro tyto účely bylo třeba nejprve vymezit kritéria, na základě kterých by bylo možné ústavnost konkrétních podzákonných norem v tomto ohledu posoudit. Spojení „na základě zákona“ je třeba dle odborné literatury vykládat tak, že existence podzákonných právních předpisů není apriorně vyloučena, na úrovni zákona však musí být upraveny tzv. základní konstrukční prvky daní (a poplatků), tedy atributy, pomocí nichž je možné daň relativně jednoznačně vymezit. Jako určitý korektiv jsem pro hodnocení v rámci této diplomové práce doplnil hledisko legitimity za účelem odstranění formalistické aplikace prvního uvedeného kritéria. Za důležité v souvislosti s čl. 11 odst. 5 Listiny považuji především to, že zákonná forma garantuje občanům větší možnost ovlivňování a větší míru kontroly ukládání daní. Tyto garance by neměly být nedůvodně „oslabovány“ vytvářením širokých mezí zákonného zmocnění pro exekutivu, kde jsou tyto možnosti občanů eliminovány. V rámci provedené analýzy bylo zjištěno, že v současném systému je podzákonnými právními předpisy dotčena většina daní, avšak u většiny z nich byla úprava shledána jako ústavně konformní, tedy že míra svěřených pravomocí podzákonné normotvorbě je vytýčena dostatečně zákonem. Podle mého názoru české daňové právo tedy v zásadě limitům čl. 11 odst. 5 Listiny vyhovuje. Možnou výjimku spatřuji v konstrukci daně z nabytí nemovitých věcí, kde pokládám míru zákonného zmocnění ve prospěch exekutivy za relativně širokou, nedostatky vykazuje i stanovení daně z příjmů, jejich odstranění by však bylo spojeno zřejmě se změnou celkového konceptu jejího určování. Klíčová slova Daně; Poplatky; Ukládání daní
Abstract v angličtině:
Imposition of taxes by subordinate legislation Abstract This diploma thesis is focused on assessing to what extent the Czech tax law (and fee law) is in compliance with the constitutional limit contained in Article 11, Section 5, of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, according to which taxes and fees may be imposed only on the basis of a statute. It was, therefore, studied whether, and if so in what way, the taxes and fees are imposed by subordinate legislation. For these purposes, it was necessary to define the criteria by which the constitutionality of particular subordinate legislation could be assessed. The ‘on the basis of a statute’ expression must be interpreted in such a way that the existence of subordinate legislation is not a priori excluded, however, a statute must contain basic structural elements of taxes (or fees). As a corrective, I have added the aspect of legitimacy to the evaluation in this thesis in order to eliminate the strictly formal application of the first criterion. The importance of Article 11, Section 5, of the Charter is that the imposition taxes by a statute guarantees citizens greater influence and greater control over the taxation. These guarantees should not be unreasonably weakened by creating a wide range of legal empowerment for the executive, where this influence and control is eliminated. From the analysis, it was found that under the current system, most of the taxes are affected by subordinate legislation, however, most of subordinate legislation was found to be in compliance with the constitutional limits, i.e. the extent of the subordinate legislation is set sufficiently by a statute. In my opinion, the Czech tax law (and fee law) is in principle within the limits of Article 11, Section 5, of the Charter. I see a possible exception in the determination of real estate acquisition tax, where I consider the extent of legal empowerment in favor of the executive to be wide, the undesirably features are present also at the determination of income tax. Keywords Taxes; Fees; Taxation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Smilek 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Smilek 228 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Smilek 224 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 658 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB