text size

Demographic transition, population growth, demographic ageing – interrelations and development contexts at the regional level

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Demographic transition, population growth, demographic ageing – interrelations and development contexts at the regional level
Title (in czech):
Demografická revoluce, populační růst a demografické stárnutí - vzájemné vztahy a rozvojové souvislosti na regionální úrovni
Type:
Dissertation
Author:
Cristina Avram, Ph.D.
Supervisor:
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Opponents:
doc. RNDr. Branislav Bleha, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fiala, CSc.
Consultant:
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.
Thesis Id:
172671
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Demography and Geodemography (31-360)
Study programm:
Demography (P1303)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
12/09/2019
Defence result:
Pass
Language:
English
Keywords (in czech):
Demographic transition, demographic revolution, ageing, development, region
Keywords:
Demographic transition, demographic revolution, ageing, development, region
Abstract (in czech):
Demografický přechod, populační růst a demografické stárnutí - souvislosti a vývojové kontexty na regionální úrovni Abstrakt Tato práce si klade za cíl prozkoumat korelace načasování a tempa demografického přechodu s načasováním a tempem stárnutí na regionální úrovni v Česku. Zároveň přispívá k pochopení klíčových faktorů a vývoje demografického přechodu, konkrétně poklesu úmrtnosti a plodnosti, a spojit ji s procesem stárnutí populace. Stárnutí je všeobecně přijímáno jako důsledek demografického přechodu, nicméně existuje řada studií, které mezi těmito procesy podrobněji zkoumají vzájemné vztahy. Největší výzva spočívá v obtížnosti porovnání historických a aktuálních dat, zejména v důsledku změn ve správním členění v letech 1868–2017. Analýza trendů úmrtnosti a plodnosti tedy nutně vyžadovala detailní přepočet dat. Analýza byla provedena na úrovni okresů – statistické jednotky se stavem k roku 2011. Přepočtu dat předcházela rekonstrukce map historických okresů a odhad počtu obyvatel pro intercenzální období. Data byla následně přepočtena za použití prostorových překryvů v GIS a databázových operací jak pro populační, tak pro vitální statistiky. Po tomto kroku následovala analýza dat. Byl analyzován vývoj úmrtnosti a plodnosti. Okresy byly seskupeny podle načasování a tempa demografického přechodu, ale také podle nástupu a tempa stárnutí s cílem identifikovat jejich podobnosti a rozdíly. V kapitole stárnutí byly analyzovány věkové struktury (0–14, 15–64, 65+) a index závislosti starších osob. Pro pochopení příčin stárnutí populace byly vztahy mezi demografickým přechodem a stárnutím určeny s použitím korelací a lineární regresní analýzy. Výsledky ukazují zejména na těsnou vazbu mezi geografickou polohou a demografickým přechodem a stárnutím, a také na snižování rozdílů mezi okresy směrem do současnosti. Výzvou pro výzkum byly také změny věkové struktury po druhé světové válce, jejichž dopad na výsledky jsme se však snažili minimalizovat selekcí okresů, které nevykazovaly zásadní změny ve věkové struktuře. Korelace mezi demografickým přechodem a stárnutím ukázala méně výrazné vztahy mezi délkou demografického přechodu a rychlostí stárnutí a nástupem demografického přechodu, a podílem obyvatel ve věku 65+ na počátečních fázích stárnutí populace. Hlavní přínosy tohoto výzkumu souvisí s originální metodikou rekalkulace dlouhých časových řad napříč několikerými refomami v administrativním členění země, a také s výsledky souvisejícími s vazbami mezi demografickým přechodem a stárnutím. Klíčová slova: demografický přechod, pokles porodnosti, stárnutí populace, přepočet dat, korelace, okresy, Česko
Abstract:
Demographic transition, population growth, demographic ageing – interrelations and development contexts at the regional level Abstract This thesis aims to examine how the timing and pace of the demographic transition correlated with the timing and pace of ageing at the regional level in Czechia and also to contribute to understanding the determinants and evolution of demographic transition, specifically mortality and fertility decline, and connect it with the population ageing. It is a common belief that ageing is the result of demographic transition, but there is a limited number of studies that investigate the interrelations between these two processes. The greatest challenge was the difficulty in comparing historical and current data caused by changes in the administrative division during 1868–2017. Thus, the recalculation of data was needed to analyse trends in mortality and fertility. 2011 statistical units at the level of districts were chosen as basic units for analysis. The data recalculation was preceded by the reconstruction of historical districts maps and population data estimation for intercensal periods. Data were recalculated using spatial overlays in GIS software and database processing operations both for population and vital statistics. This step was followed by the data analysis. Evolution of mortality and fertility levels was analysed. Districts were grouped by the timing and pace of demographic transition, but also by the onset and pace of ageing in order to identify similarities and differences among them. For the ageing chapter, age structures (0–14, 15–64, 65+) and old- age dependency ratio values were analysed. For understanding the roots of ageing, the interrelations between demographic transition and ageing were determined by using correlations and linear regression analysis. The results show a close link between the geographical position and demographic transition and ageing, and over time, the differences among districts are decreasing. Changes in age structure after the Second World War constituted a challenge for our research. However, we attempted to minimize their impact by selecting only the districts that didn’t face substantial changes in age structure. The correlation between demographic transition and ageing showed relationships of moderate strength between the duration of demographic transition and speed of ageing, and the onset of demographic transition and proportion of population aged 65+ at the onset of ageing. Main contributions of this research are related to the original recalculation methodology of long historical data series going across multiple administrative division reforms of the country and the results related to the interrelations between demographic transition and ageing. Keywords: demographic transition, fertility decline, population ageing, recalculation, interrelations, districts, Czechia
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Cristina Avram, Ph.D. 12.75 MB
Download Attachment to the thesis Cristina Avram, Ph.D. 102 kB
Download Abstract in czech Cristina Avram, Ph.D. 75 kB
Download Abstract in english Cristina Avram, Ph.D. 71 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Branislav Bleha, Ph.D. 714 kB
Download Opponent's review RNDr. Tomáš Fiala, CSc. 245 kB
Download Defence's report 510 kB