velikost textu

Rabi Jehuda Liva ben Becal'el a kniha Zohar

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rabi Jehuda Liva ben Becal'el a kniha Zohar
Název v angličtině:
Rabbi Judah Loew ben Bezalel and the Zohar
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Kamila Špinarová
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Oponenti:
ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Tamas Visi
Konzultant:
Mgr. David Biernot, Th.D.
Id práce:
172653
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Judaistika (JU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Maharal, rabi Jehuda Liva ben Becalel, Sefer Zohar, kniha Zohar, kabala, židovská mystika, raný novověk
Klíčová slova v angličtině:
Maharal, rabbi Maharal, rabbi Judah Loew ben Bezalel, Sefer Zohar, Kabbalah, Jewish Mysticism, Early Modern PeriodJudah Loew ben Bezalel, Sefer Zohar, Kabbalah, Jewish Mysticism, Early Modern Period
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se věnuje myšlenkovému odkazu rabi Jehudy Livy ben Becalela, pražského Maharala a jeho vztahu k jedné z forem židovské mystiky známé jako kabala. Kabala se rozvinula mezi španělskými židovskými učenci 13. století a jejím nejvýznamnějším projevem bylo sepsání knihy Zohar. Práce ukazuje, jakým způsobem knihu Zohar četl a vykládal Maharal. První kapitola popisuje život a dílo učence. Druhá kapitola shrnuje dosavadní poznatky v oblasti Maharalova myšlení a jeho vztahu ke kabale. Třetí kapitola se věnuje popisu vzniku a kanonizace knihy Zohar jako jednotného díla. Obsahuje také textologickou část a komparaci, která usiluje o rozpoznání edice nebo skupiny rukopisů knihy Zohar, kterou Maharal užíval. Všímá si také zvláštní formy Maharalovy zoharické aramejštiny. Čtvrtá kapitola se věnuje otázce halachické autority knihy Zohar. Spolu s rozšířením spisu po jeho vytištění italskými tiskárnami začala být kniha Zohar některými sefardskými učenci používána jako rozhodující právní pramen v halachických otázkách, jejichž řešení bylo nejasné či sporné. Do oblasti střední Evropy halachický vliv knihy Zohar dosáhl především díky kompendiu Šulchan Aruch Josefa Kara. Tři následující kapitoly se věnují samotné analýze a výkladu textů knihy Zohar, které Maharal ve svém díle cituje a jejich teologické reflexi. Těmito texty jsou Zohar III,152a, Zohar III,40a, Zohar I,18a a Zohar I,33b. Zohar III,152a pojednává o mnoho vrstevnatosti textů Tóry. Maharal pasáž cituje ve svém spise Tiferet Jisrael. Kapitola popisuje základní vývoj židovské hermeneutiky a zasazuje Maharalův přístup k textům do odpovídajícího kontextu. Maharal ostře vystupuje proti soudobým tendencím zlehčovat doslovný význam textů, čímž se připojuje k hermeneutické metodě prezentované v základním korpusu knihy Zohar a staví se do opozice vůči pozdním dodatkům Tikunej Zohar a Raaja Mehemna. Zohar III,40a popisuje tok emanace skrze sefirot s důrazem na tzv. „Uchované víno“. Tento koncept Maharal přejal do svého Kázání o nařízeních Tóry a odkazuje na něj také v několika dalších spisech. Maharal ostře vystupoval proti konzumaci tzv. „vína úlitby“, která se v jeho době rozmohla zejména na Moravě. Dostává se do sporu s polským halachistou Moše Isserlesem, který moravským židům konzumaci vína z nežidovské produkce povolil. Kapitola shrnuje historický vývoj zákonů vína úlitby a popisuje konflikt mezi Isserlesem a Maharalem. K tradičním argumentům o modloslužbě a zákazu smíšených sňatků, kterým bývá zákaz konzumace nežidovského vína podpírán, Maharal přidává argument vlastní. Židovský národ je jedinečný a byl Hospodinem vyvolen k dodržování jeho nařízení. Texty Zohar I,18a a Zohar I,33b popisují proud emanace během druhého dne stvoření, kdy došlo k oddělení vod od vod. Tento tok je přirovnáván k mužské tvořivé potenci a Maharal jej jako takový užívá v Stezce oddělenosti spisu Netivot Olam, Be'er ha-Gola a Chidušej Agadot. Stezka oddělenosti se zabývá problematikou pánského autoerotismu a fenoménu „šichvat zera levatala“ – „marnění semene“. Kapitola popisuje halachický vývoj zákazu masturbace. Prostřednictvím knihy Zohar Maharal zákaz doplňuje o metafyzickou rovinu, když zdůrazňuje spojitost emanačního toku a průchodu spermatu tělem muže. Pokud sperma není užito správným způsobem, odchyluje se ze správné cesty i emanační proud. Tímto odkloněným proudem je pak posílena „Sitra Achra“, Odvrácená strana a dochází k modloslužbě. Závěrečná kapitola shrnuje získané poznatky. Popisuje způsob, kterým Maharal knihu Zohar vykládal a začlenil do svého díla. Z analýzy výše vybraných textů vyplývá jeden opakující se vzorec: Maharal silně usiluje o zachování dodržování micvot. V situacích, kdy dobová argumentace poskytuje prostor pro zvolnění určitých nařízení, sahá do metafyzicko- teologických konceptů knihy Zohar a dodržování daného přikázání jimi podepírá. Naplňování micvot má v jeho očích bezprostřední vliv na život božské oblasti a jejich dodržování je proto zcela nezbytné. Hlavním úkolem člověka je v Maharalových očích blahodárně působit na existenci světa a napomáhat jeho přiblížení Bohu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the intellectual heritage of Rabbi Judah Loew ben Bezalel, the Maharal of Prague and with his affiliation to the Kabbalah. The Kabbalah sprang up amongst Jewish scholars of 12th century Spain and reached its apex in the composition of the Zohar. This study shows the ways the Maharal used the Zohar and to what end. First chapter deals with the life and writings of the Maharal. The second summarises previous attempts to describe the Maharal’s affinity for Jewish mysticism. The third chapter describes how the Zohar was written. It includes a textological comparison, which aims to find which edition or group of manuscripts of the Zohar the Maharal used. It also makes note of the special form of zoharic Aramaic that is present in the Maharal’s writings. The fourth chapter raises the question of halakhic authority of the Zohar in the 15th and 16th centuries. Three main chapters of this thesis provide analysis and commentary of chosen zoharic texts (Zohar III,152a, Zohar III,40a, Zohar I,18a a Zohar I,33b) quoted by the Maharal in his writings and with their theological reflection. Zohar III,152a speaks about different layers of meaning implied in the text of the Torah. This chapter deals with the basic development of Jewish hermeneutics and attempts to find Maharal’s place in it. His approach is a clearly defined one: in Tiferet Jisrael he oposes modern tendencies to lower the importance of literal meaning of Torah. By this position, he aligns himself with the hermeneutical method presented in the main corpus of the Zohar and opposes the later zoharic amendments Tikunej Zohar and Raaja Mehemna. Zohar III,40a describes the emanation flow through sefirot with a special emphasis on the allegory of a wine that is according to the Talmud (Ber. 34b) preserved in the grape from six days of creation to be served to tzaddikim in the world to come. The Maharal uses this concept in his Sermon on Mitzvot and elaborates on it in his other writings. He goes against the consumption of libation wine that pervaded Moravia in his time. The Maharal strongly opposed to Moses Isserles who allowed Moravian Jews to continue in their wine drinking practice. This chapter sums up the historical development of this ban and describes the conflict that arose between the Maharal and Isserles. The Maharal elaborates on traditional arguments that forbid drinking non-Kosher wine – prevention of idolatry and prevention of interfaith marriages – and adds his own unique explanation: the Jewish nation is unique and chosen by God. Through the use of gematria Maharal he connects the idea of the uniqueness of the Jewish nation to wine which stands as an allegory for God’s emanation. By using wine that is not fit for Jewish consumption, Jews destroy the flow of emanation and impeach the choice made by God. Two texts Zohar I,18a and Zohar I,33b describe the second day of creation and the split of waters that occurred on that day. In the zoharic imagination, the flow of waters is compared to procreational potencies of a man. The Maharal uses this allegory and elaborates on it in Netivot Olam, Be’er ha-Golah and Hiddushei Agadot. In Netivot Olam we find one whole chapter devoted to the question of male autoeroticism. Maharal emphasizes the connection of sperm to the flow of emanation. If the sperm is not used in a proper manner and a male masturbates, this act has direct effect on higher spheres and corrupts the flow of emanation. Sitra Achra the demonic Other Side then easily conquers this corrupted flow. The final chapter presents the reader with one concept that appeared as a common ground to all studied texts. The Maharal emphasizes the need to fulfill all Torah commandments. In those situations where a new emerging argumentation appears to slacken some commandment, the Maharal reaches for metaphysical concepts of the Zohar and ‘builds a fence around the Torah’. For in Maharal’s view, the fulfilling of the mitzvoth has immediate impact on life in God’s region and brings God and man closer to each other.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kamila Špinarová 1.65 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kamila Špinarová 186 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kamila Špinarová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kamila Špinarová 99 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Kamila Špinarová 556 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThDr. Markéta Holubová, Th.D. 398 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tamas Visi 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Pavel Hošek, Th.D. 154 kB