velikost textu

Češi a Němci v Českých Budějovicích v 2. polovině 19. století a 1. polovině 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Češi a Němci v Českých Budějovicích v 2. polovině 19. století a 1. polovině 20. století
Název v angličtině:
Czechs and Germans in the Czech Budejovice in the 2nd half of the 19th century and the first half of the 20th century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Josef Soušek
Vedoucí:
Mgr. Dušan Foltýn
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Id práce:
172634
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Češi, Němci, České Budějovice, církev, řeholní kongregace, nacionalismus, 2. polovina 19. století, 1. polovina 20. století, vzdělání, národnost
Klíčová slova v angličtině:
Czechs, Germans, Czech Budejovice, Church, religious congregations, nationalism, 2nd half of the 19th century, 1st half of the 20th century, education, nationality
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na vztahy mezi Čechy a Němci v Českých Budějovicích vymezené obdobím 2. poloviny 19. století a 1. polovinou 20. století. Hlavní důraz je kladen na souvislosti vlivu církve na vztahy mezi oběma národy v uvedeném místě a čase, které jsou popisovány na základě prostudovaných pramenů a odborné literatury. Zvláště jsou v práci probírána témata demografický vývoj města, českoněmecké soupeření, náboženský život, církev, řeholní kongregace, vzdělávání a výchova. Závěrem mé práce je zjištění, že se církev a jednotlivé kongregace neúčastnily národnostního souboje ve městě. Pouze se snažily fungovat ku prospěchu města a jeho občanů. V případě, že zřizovaly organizace jako např. školy, spolky, nemocnici, tak to bylo z důvodu toho, že ve městě chyběly, nebo neexistovaly v dostatečném množství v neustále rozvíjejících se Českých Budějovicích. A nezáleželo na tom, zda se jednalo např. o školu pro české či německé děti. Rovněž národnost samotných členů církve a kongregací nebyla rozhodující. Důležitým předpokladem se stala znalost obou jazyků ve městě, a sice němčiny a češtiny. Výraznější problémy nastaly pouze u koleje redemptoristů, která se stala ze strany kongregace nechtěně součástí národnostního soupeření ve městě. Soužití českého a německého obyvatelstva města skončilo odsunem Němců z českých zemí.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis focuses on the relationships between Czechs and Germans in České Budějovice during the second half of the 19th century and the first half of the 20th century. The main emphasis is on the influence the church had on the relationships between the two nations in the time and place mentioned above, as they were described in the collected sources and historic literature. This thesis concentrates mainly on these topics: religious life, community life and education. The conclusion of my work is the discovery that the church and the individual congregations did not participate in the national struggle in the town. They only tried to work to the benefit of the town and its citizens. In case they set up organizations such as schools, clubs, hospitals, it was because they were missing in the town or because they did not exist in sufficient numbers for the ever-evolving town of České Budějovice. It did not matter whether it was a school for Czech or German children, for example. Also, the nationality of the members of the church and congregations themselves was not necessarily decisive. Although the knowledge of both Czech and German language in the town was an important prerequisite. More significant problems arose only with the Redemptorist college, which became unintentionally by the congregation a part of the national rivalry in the town. The coexistence of the Czech and German inhabitants of the town ended with the expulsion of Germans from the Czech lands.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Josef Soušek 2.66 MB
Stáhnout Příloha k práci Josef Soušek 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Josef Soušek 462 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Josef Soušek 290 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Foltýn 711 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 407 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 152 kB