velikost textu

Vývoj institutu manželství a jeho reflexe společenských proměn

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj institutu manželství a jeho reflexe společenských proměn
Název v češtině:
Vývoj institutu manžtelství a jeho reflexe společenských proměn
Název v angličtině:
Development of the marriage institute and its social changes reflection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Schmier
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
172626
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Manželství, vývoj, společnost
Klíčová slova v angličtině:
Marriage, development, society
Abstrakt:
Resumé Manželství je jediným možným zákonným svazkem muže a ženy, a tak má v rámci křesťansko-židovské kultury zcela výjimečné postavení. Aktuálnost tématu potvrzuje relativně nedávné přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který i přes řadu změn úzce navazuje na právní úpravu Zákona o rodině. Navzdory pro rodinné právo charakteristické kontinuitě není manželství institutem neměnným; naopak – neustále se vyvíjí tak, aby mohlo plně odpovídat momentálním potřebám společnosti. Záměrem této práce je shrnutí výše uvedeného promítání se aktuálních společenských hodnot, jenž se do manželství důsledně odrážejí a formují jeho podobu. Z důvodu přehlednosti je práce rozdělena do dvou základních částí doplněných krátkým pojednáním o možném dalším vývoji manželství v České republice. Předmětem první z nich je historický vývoj manželství mapující jeho prvopočátky u národů nejstarších civilizací, středověké pojetí silně determinované vlivy křesťanství přes právní úpravu obsaženou ve Všeobecném zákoníku občanském až po novodobé pojetí Zákona o právu rodinném a Zákona o rodině. Vnitřní členění každé z kapitol první části je koncipováno tak, aby byla nejprve uvedena širší ideová, hospodářská, politická a společenská východiska vedoucí k přijetí konkrétní právní úpravy manželství včetně jejího zařazení do širších historických souvislostí. Dílčí úvody jsou následovány problematikou diferencovanou na vznik manželství, práva a povinnosti manželů a jeho zánik. Stejně je pojata druhá části věnující se současné podobě manželství. V rámci její první kapitoly bylo zkoumáno zasnoubení, předdodavkové řízení, sňatečný obřad včetně jeho forem, okamžik vzniku manželství, sňatečná způsobilost a překážky manželství. Pozornost byla věnována i problematice zdánlivosti a neplatnosti manželství. V druhé kapitole jsou rozebírána práva a povinnosti manželů osobní a smíšené povahy, které i přes uzákonění jsou normami spíše mravními, až k mnohdy ryze kogentním právům a povinnostem majetkovým v čele se společným jměním manželů, jeho obecnou koncepcí, možnými režimy správy, zánikem a ochranou třetích osob. Třetí kapitola se zabývá zánikem manželství smrtí, prohlášením za mrtvého a nově upravenou změnou pohlaví jednoho z manželů. Zbývajícímu a nejčastějšímu způsobu zániku manželství – rozvodu, je vyhraněno prostoru nejvíce. Poslední část je shrnutím diskurzu manželství v západních zemích napříč staletími – zrovnoprávněním manželů. Nikoli pouze jen jako mužů a žen, ale i jako osob pocházejících z různých sociálních vrstev, odlišných barev pleti či rozličných vyznání. De lege ferenda je tak balancováno nad prolomením dalšího dogmatu, a to manželstvím osob stejného pohlaví, kdy je vysloven závěr, že při setrvání v současném trendu politické hyperkorektnosti, edukace a všeobecné liberalizace společnosti v oblasti homosexuality, se jeví zachování manželství v České republice jako výlučně heterosexuálního svazku dvou osob do budoucna neudržitelným.
Abstract v angličtině:
Abstract The marriage represents the only legal bond between a man and a woman which is in the context of Judeo-Christian culture in a unique position. Now there is seen topicality of the theme, which confirms recent adoption of Act no. 89/2012 Coll., Civil Code, which despite a number of changes follows closely the legislation of family law. Despite of continuity typical for the family law, marriage itself is not immutable institute and it is constantly evolving so it fully immediate needs of the society. The summary of social values and their changes consistently reflects and shapes its current form; the marriage changed – that`s primary intent of this work. For the reason of the clarity is work divided into two main sections which are supplemented by a short explanation of the future trends in marriage in the Czech Republic. The subject of the first part is historical evolution of marriage, its beginning in ancient civilizations to the medieval conception strongly determined by the influence of Christianity over the rules contained in the ABGB to the modern conception. Internal organizational structure of each part of the first chapter is designed to be showed the broader ideological, economic, political and social background leading to the adoption of a specific law of marriage. Partial introductions are consistently followed by the issue of differentiated the origin of marriage, the rights and obligations of spouses and its termination. The second part of the thesis has been adapted in the same way and it is focused on the present form of marriage. In its first chapter was examined the engagement before marriage process, wedding ceremony including its form and origin of marriage as well as the marital competence and legal obstacles to marriage. Attention was also paid to the issues of appearance and nullity of marriage. The second chapter is focused on recent legalization, where are gradual analysing of the rights and responsibilities of spouses personal and mixed character which despite of its legalization are standards rather moral and often mandatory rights and obligations of property, the Institute of marital property mainly, its general concepts, possible schemes own administration, settlement and protection of third parties. The third chapter discusses the issue of dissolution of marriage by death, declaration of husband’s death and the sex change of one spouse the newly revised law, but the biggest part is dedicated to the most frequent way of dissolution of marriage – the divorce. The last section is the summary of clearly apparent discourse that accompanying marriage across centuries at Western states – equalization of spouses. Not only spouses of men and women, but also people from different social backgrounds, different skin colour or different religions. The end of thesis was partly mentioned de lege ferenda breaking another dogma, the marriage of the same sex. It concludes that while remaining in the current trend of political hypercorrection, education and general liberalization of society's perception of homosexuality it appears to preserve marriage in the Czech Republic as the only heterosexual union of two persons most likely be in the future unsustainable.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Schmier 3.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Schmier 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Schmier 161 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB