text size

Soukromoprávní odpovědnost členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Soukromoprávní odpovědnost členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností
Titile (in english):
Civil Law Liability of Directors
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Dalibor Váňa
Supervisor:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Thesis Id:
172625
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Business Law (22-KOBCHP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
20/04/2017
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
soukromoprávní odpovědnost, péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku
Keywords:
civil law liability, duty of care, duty of loyalty, business judgement rule
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá analýzou právní úpravy soukromoprávní odpovědnosti členů statutárních orgánů kapitálových společností a otázkami s tímto spojenými. Celá práce je průběžně doplněna relevantní judikaturou. Práce nejprve vymezuje pojem odpovědnosti, principů řízení a správy obchodních korporací, jednání statutárních orgánů za obchodní společnosti. Následuje historický exkurs dané problematiky, zejména ve vztahu k právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). Práce se dále zabývá teoretickým rozborem odpovědnosti, předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu a dalšími souvisejícími otázkami. Těžiště práce se zaměřuje na rozbor a komplexní pojetí právních institutů péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku. Práce obsahuje srovnání právní úpravy obsažené v již zrušeném občanském a obchodním zákoníku s právní úpravou aktuálně účinnou obsaženou v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). Rigorózní práce se dále zabývá otázkami zákonného ručení členů statutárních orgánů při způsobení a neuhrazení újmy společnosti a otázkami zákonného ručení členů statutárních orgánů v souvislosti s úpadkem společnosti, právní úpravou udělování pokynů do obchodního vedení a komparací předmětné materie s právní úpravou vybraných zahraničních právních řádů. V závěru práce je předložen syntetizující závěr shrnující předchozí dílčí výstupy a získané poznatky, čímž se práce ve finále snaží vykreslit celkový obraz soukromoprávní odpovědnosti členů statutárních orgánů.
Abstract:
Abstract The thesis analyzes the civil law liability of statutory bodies, especially members of the board of joint-stock companies and managing directors of limited liability companies. The work is accompanied by the relevant case law. In thesis is first defined the concept of liability, principles of management and administration of corporations, and principles of acting on behalf of companies. Followed by a historical overview of the issue, particularly in relation to the Commercial Code (Act no. 513/1991 Coll.). The thesis deals with theoretical analysis of liability, assumptions of liability and other related issues. The main focus of the work is the analysis and comprehensive approach to legal institutes duty of care, duty of loyalty and the business judgment rule. The work includes a comparison of legislation contained in the already canceled the Civil Code and Commercial Code with legislation contained in the currently valid and effective Civil Code (Act no. 89/2012 Coll.) and the Business Corporations Act (Act no. 90/2012 Coll.). The thesis also deals with issues of legal guaranty of members of statutory bodies in connection with the bankruptcy and causing damage to the company. The work also includes a comparison of selected foreign jurisdictions. In the end is presented synthesizing conclusion summarizing previous partial results and obtained knowledge.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Dalibor Váňa 732 kB
Download Abstract in czech Mgr. Dalibor Váňa 53 kB
Download Abstract in english Mgr. Dalibor Váňa 51 kB
Download Supervisor's review JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 868 kB
Download Opponent's review JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 87 kB
Download Defence's report 172 kB