velikost textu

Soukromoprávní odpovědnost členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soukromoprávní odpovědnost členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností
Název v angličtině:
Civil Law Liability of Directors
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dalibor Váňa
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Id práce:
172625
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
soukromoprávní odpovědnost, péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku
Klíčová slova v angličtině:
civil law liability, duty of care, duty of loyalty, business judgement rule
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá analýzou právní úpravy soukromoprávní odpovědnosti členů statutárních orgánů kapitálových společností a otázkami s tímto spojenými. Celá práce je průběžně doplněna relevantní judikaturou. Práce nejprve vymezuje pojem odpovědnosti, principů řízení a správy obchodních korporací, jednání statutárních orgánů za obchodní společnosti. Následuje historický exkurs dané problematiky, zejména ve vztahu k právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). Práce se dále zabývá teoretickým rozborem odpovědnosti, předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu a dalšími souvisejícími otázkami. Těžiště práce se zaměřuje na rozbor a komplexní pojetí právních institutů péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku. Práce obsahuje srovnání právní úpravy obsažené v již zrušeném občanském a obchodním zákoníku s právní úpravou aktuálně účinnou obsaženou v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). Rigorózní práce se dále zabývá otázkami zákonného ručení členů statutárních orgánů při způsobení a neuhrazení újmy společnosti a otázkami zákonného ručení členů statutárních orgánů v souvislosti s úpadkem společnosti, právní úpravou udělování pokynů do obchodního vedení a komparací předmětné materie s právní úpravou vybraných zahraničních právních řádů. V závěru práce je předložen syntetizující závěr shrnující předchozí dílčí výstupy a získané poznatky, čímž se práce ve finále snaží vykreslit celkový obraz soukromoprávní odpovědnosti členů statutárních orgánů.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis analyzes the civil law liability of statutory bodies, especially members of the board of joint-stock companies and managing directors of limited liability companies. The work is accompanied by the relevant case law. In thesis is first defined the concept of liability, principles of management and administration of corporations, and principles of acting on behalf of companies. Followed by a historical overview of the issue, particularly in relation to the Commercial Code (Act no. 513/1991 Coll.). The thesis deals with theoretical analysis of liability, assumptions of liability and other related issues. The main focus of the work is the analysis and comprehensive approach to legal institutes duty of care, duty of loyalty and the business judgment rule. The work includes a comparison of legislation contained in the already canceled the Civil Code and Commercial Code with legislation contained in the currently valid and effective Civil Code (Act no. 89/2012 Coll.) and the Business Corporations Act (Act no. 90/2012 Coll.). The thesis also deals with issues of legal guaranty of members of statutory bodies in connection with the bankruptcy and causing damage to the company. The work also includes a comparison of selected foreign jurisdictions. In the end is presented synthesizing conclusion summarizing previous partial results and obtained knowledge.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dalibor Váňa 732 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dalibor Váňa 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dalibor Váňa 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 868 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB