velikost textu

Právní aspekty vybraných smluvních vztahů v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty vybraných smluvních vztahů v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice
Název v angličtině:
Legal aspects of selected contractual relationships within the public health insurance system in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zuzana Železná
Oponenti:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
172622
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veřejné zdravotní pojištění, Smluvní vztahy, Poskytovatel zdravotních služeb
Klíčová slova v angličtině:
Public health insurance system, Contractual relationships, Medical service provider
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem mé rigorózní práce jsou právní aspekty Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb a Zvláštní smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami. Právní úprava těchto smluvních vztahů je nepřehledná, nedostatečná a neodpovídá potřebám jejich účastníků. K překlenutí těchto problémů by měla přispět právě tato práce. Jejím cílem je zpracování odborného textu, který by se komplexně zabýval danou problematikou a který by kriticky zhodnotil stávající právní úpravu těchto smluvních vztahů a navrhl možná řešení. V úvodu práce je krátce pojednáno o způsobech financování zdravotnictví, o systému veřejného zdravotního pojištění v České republice, o jeho právní úpravě a druzích právních vztahů, které v rámci něj vznikají. Stěžejní část práce je věnována popisu právních aspektů shora uvedených smluv, přičemž se též zabývá problémy plynoucími smluvním stranám ze stávající právní úpravy. Závěr práce je pak zaměřen na právní úvahy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of my thesis is the legal aspects of Contract for the ensuring of providing health services paid from the public health insurance and their reimbursement and Special contract for the ensuring of providing nursing care in social welfare service facilities with residential services and their reimbursement. The regulation of such contractual relationships is confusing, incomplete and does not correspond to the needs of their participants. This thesis should contribute to the solution to the problems. Its aim is to provide a comprehensive text that would deal with the presented issue and that would critically evaluate the current legislation of these contractual relationships and suggest possible solutions. The introductory part briefly describes the ways of funding the health care, the system of the public health insurance in the Czech Republic, its legislation and kinds of relationships that arise within it. The main part is devoted to describing legal aspects of the above mentioned Contracts as well as the problems of contractual parties originating from the existing legislation. The final part of the paper is focused on legal considerations de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Železná 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Železná 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Železná 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB