velikost textu

Osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od daně z přidané hodnoty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od daně z přidané hodnoty
Název v angličtině:
Exemption of Supply of Selected Immovable Property from Value Added Tax
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Sejkora
Vedoucí:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
172591
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
DPH, nemovité věci, osvobození
Klíčová slova v angličtině:
VAT, immovable property, exemption
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této práce zaměřené na oblast osvobození dodání určitých nemovitých věcí od DPH bez nároku na odpočet má být poskytnutí tzv. best practice této harmonizované úpravy, jehož vytvoření je možné pouze na základě analýzy dotčených českých a unijních právních předpisů z oblasti DPH. K dosažení vytyčených cílů přitom byla použita metoda analýzy, syntézy, deskriptivní a metoda komparace daňového práva. Výsledkem vědeckého bádání prezentovaného v této práci je nejprve vymezení účelu osvobození dodání pozemku a budovy od DPH dle směrnice o DPH, v jehož světle je za použití systematického výkladu nutno interpretovat i právní úpravy DPH členských států Evropské unie. Práce je dále zaměřena na poskytnutí eurokonformního výkladu termínů použitých českým zákonem o DPH, který při vymezení pojmu vybraná nemovitá věc vychází pouze z českého soukromého práva. Třetím výsledkem zkoumání je pak posouzení souladu samotné právní úpravy osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od DPH dle českého zákona o DPH s právem Evropské unie. Na základě provedeného rozboru jsem došel k závěru, že vedle opominutí směrnicí o DPH zavedeného pojmosloví, které lze překlenout výkladem, neodpovídají požadavkům unijního práva rovněž i některé dílčí atributy osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od DPH zavedené českým zákonem o DPH. - 132 -
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is focused on the legal regulation on the exemption of the supply of selected immovable property from VAT without deductibility of the VAT paid at the preceding stage. The main aim of the thesis is to analyze the so called best practice in the field of VAT. This aim shall be reached by the analysis of the relevant Czech and European Union legislation governing the VAT. The thesis was created with the use of analysis, synthesis, comparative tax law and description as the methods of scientific work. The definition of the purpose of the supply of a building or of a land on which a building stands pursuant to the directive on VAT could be found as the first result of the research. The VAT legislation of the EU Member States shall be interpreted with the use of this definition and the systematic interpretative method. The second result of this thesis is the interpretation of the Czech legal terms in accordance to the EU. legislation. It is necessary to admit that the Czech legal terms in the Act on VAT originate from the Czech private law legislation but their particular meaning in the Act on VAT differs. The third result of this thesis is an assessment whether the relevant provisions of the Czech Act on VAT are in concordance with the EU legislation. The author concluded that such requirement is not fulfilled and that the terminology used in the Czech Act on VAT does not conform to the terminology used in the EU directive on VAT. - 133 -
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Sejkora 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Sejkora 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Sejkora 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 622 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB