velikost textu

Vztah BMI, hyperinsulinemie a vybraných biochemických ukazatelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah BMI, hyperinsulinemie a vybraných biochemických ukazatelů
Název v angličtině:
Relation among BMI, hyperinsulinemia and selected biochemical indicators
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Monika Dobrovodová
Vedoucí:
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Oponent:
Doc.MUDr. Josef Herink, DrSc.
Konzultant:
prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc.
Id práce:
172588
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
BMI; hyperinsulinemie; insulinorezistence; C-peptid
Klíčová slova v angličtině:
BMI; hyperinsulinemia; insulin resistance; C-peptide
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Monika Dobrovodová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc. Název práce: Vztah BMI, hyperinsulinémie a vybraných biochemických ukazatelů Tato práce se zabývá zpřesněním vztahů mezi BMI, insulinemií, věkem pacientů, hladinou C – peptidu a glykemií a též hledáním vztahu mezi vybranými parametry lipidového spektra a hyperinuslinémií ve skupině vybraných pacientů. U 3472 jedinců bylo provedeno měření tělesné výšky a hmotnosti a vyšetření lačné glykémie a insulinémie, celkové cholesterolémie, hladiny HDL a LDL a také hladiny C – peptidu nalačno z krve. Poté bylo pomocí jednoduchých vzorců vypočítáno několik základních indexů inzulinorezistence a insulinosenzitivity. V tomto souboru pacientů se prokázalo, že s rostoucím BMI vzrůstá hladina lačné insulinémie i C-peptidu. Taktéž došlo i k mírnému nárůstu lačné glykémie. V této práci použité indexy insulinorezistence a insulinosenzitivity závisí na BMI. Ačkoli se mezi jednotlivými věkovými skupinami prokázaly statisticky významné rozdíly ve vztahu k indexům insulinosenzitivity a insulinorezistence, tak u těchto indexů nepozorujeme jasně rostoucí či klesající trend v závislosti na rostoucím věku. HDL vykazuje v tomto souboru pouze slabou nepřímou závislost (r=-0,3349,P<0,001) a LDL slabou přímou závislost (r=0,1224, P<0,001) na lačné insulinémii. Závislost hyperinsulinémie na celkové cholesterolémii a hladinách HDL i LDL nebyla prokázána. Spearmanův korelační koeficient r bych v těchto případech nižší než 0,1. Klíčová slova: BMI; HYPERINSULINEMIE, INSULINOREZISTENCE, C-PEPTID
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Monika Dobrovodová Supervisor of master thesis: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Advisor of master thesis: prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc. Title of master thesis: Relation among BMI, hyperinsulinemia and selected biochemical indicators This thesis is focussed on specification of relations among BMI, insulinemia, age of the patients, C-peptid blood levels and glycemia and also searching relations among selected parameters of lipid spectrum in group of selected patients. Measuring of body height and weight and investigation of fasting glycemia, insulinemia, total cholesterolemia, blood levels of HDL and LDL and also C-peptid were done at 3472 patients. Afterwards few basic indexes of insulin resistance and sensitivity were counted. In this group was proven, that fasting insulinemia and C-peptid levels are increasing in according to increasing BMI. Also fasting glycemia is increasing modestly. Insulin resistance and sensitivity indexes used in this theses depends on BMI. Although statistically significant differences between age groups were proven according to insulin resistance and sensitivity indexes, we can´t see clearly increasing or decreasing tendency in according to increasing age. In this group HDL is only slightly indirectly dependent (r=-0,3349, P<0,001) on fasting insulinemia and LDL is slightly directly depentent on fasting insulinemia (r=0,1224, P<0,001). Relation among hyperinsulinemia and total cholsterolemia and levels of HDL and LDL wasn´t proven. Spearman´s coeficient of this correlation is lower than 0,1. Key words: BMI, HYPERINSULINEMIA, INSULIN RESISTANCE, C – PEPTIDE
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Monika Dobrovodová 2.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Monika Dobrovodová 391 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Monika Dobrovodová 310 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. Josef Herink, DrSc. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 152 kB