velikost textu

Optimalizace metodiky vedoucí k hodnocení citlivosti biofilm formujících mikrobiálních agens vůči látkám s antimikrobním potenciálem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Optimalizace metodiky vedoucí k hodnocení citlivosti biofilm formujících mikrobiálních agens vůči látkám s antimikrobním potenciálem
Název v angličtině:
Optimization of methods for sensitivity evaluation of biofilm-forming microbial agents towards substances with antimicrobial potential
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Roubalová
Vedoucí:
Mgr. Klára Konečná, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Id práce:
172587
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biofilm, in vitro testování citlivosti mikroorganismů, fyziologie biofilmů, quorum sensing fenomén
Klíčová slova v angličtině:
biofilm, in vitro testing of microbial sensitivity, physiology of biofilms, quorum sensing phenomenon
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Farmacie Kandidát: Jana Roubalová Konzultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové práce: Optimalizace metodiky vedoucí k hodnocení citlivosti biofilm formujících mikrobiálních agens vůči látkám s antimikrobním potenciálem Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo optimalizovat metodický přístup formování kvasinkových biofilmů in vitro na tzv. kolíčcích a na stěnách jamek 96 jamkového panelu. Tento systém formování biofilmů by měl být analogickým přístupem ke komerčně dostupnému systému Calgary Biofilm Device. Pro optimalizaci metodiky bylo použito 10 kmenů kvasinek rodu Candida a 4 různá kultivační média (nutričně chudá/bohatá). Mezi testovanými kvasinkovými kmeny byly jak kmeny referenční, tak klinické izoláty. Metody: Schopnost formace kvasinkových biofilmů různých kmenů v různých kultivačních médiích byla hodnocena přístupem fixace, barvení formovaných biofilmů pomocí krystalové violeti a následné extrakce a spektrofotometrického proměření intenzity extrahované barvy. Výsledky: Jednotlivé kmeny byly po kultivaci v různých médiích zařazeny do kategorií dle schopnosti tvořit biofilm. V jamkách obecně docházelo k silnější adherenci kvasinek než-li na kolíčcích, kam kvasinky adherovaly velmi slabě nebo vůbec. U většiny kmenů Candida albicans docházelo ke zvýšené produkci biofilmů v médiích obsahující fetální bovinní sérum, tedy v médiích MGM10 a RPMI. V případě kmene Candida tropicalis však docházelo ve srovnání s médiem RPMI k více jak desetinásobně vyšší adherenci na dno a stěny jamek destičky v médiu Soyabean, tedy bez přítomnosti FBS. Závěry: U námi studovaných kvasinkových kmenů nebyla prokázána schopnost adherovat na polypropylenové kolíčky. Fetální bovinní sérum na základě statistického hodnocení prokazatelně podporovalo růst a formaci biofilmů u většiny kmenů kvasinek Candida albicans v jamkách mikrotitračních destiček. Testovaný kmen kvasinky Candida tropicalis se v médiu Soyabean projevil jako silný producent biofilmu a bude využit k další optimalizaci metodiky. Klíčová slova: biofilm, in vitro testování citlivosti mikroorganismů, fyziologie biofilmů, quorum sensing fenomén
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Pharmacy Candidate: Jana Roubalová Consultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of thesis: Optimization of methods for sensitivity evaluation of biofilm-forming microbial agents towards substances with antimicrobial potential Background: The aim of this diploma thesis was to optimize the methodical approach to the production of yeast biofilms in vitro on the so-called pegs and the walls of the wells of the 96-well panel. This biofilm formation system should be an analogous approach to the commercially available Calgary Biofilm Device. 10 strains of Candida yeast and 4 different culture media (nutritionally poor / rich) were used to optimize the methodology. Both the reference strains and the clinical isolates were among the yeast strains tested. Methods: The ability to form yeast biofilms by different strains in different culture media was evaluated by the approach of fixation, staining of the formed biofilms by crystal violet and extraction and spectrophotometric measurement of the intensity of the extracted color. Results: Individual strains, after cultivation in different media, were categorized according to their ability to form biofilm. Larger yeast adherence occurs in the wells than on pegs where the yeast adhered very weakly or at all. Most Candida albicans strains produced a larger biofilm mass in media containing fetal bovine serum, i.e. in MGM10 and RPMI media. However, in the case of Candida tropicalis, there was more than 10-fold higher adherence to the bottom and wells of the plate in Soyabean medium. Conclusion: The ability to adhere to the polypropylene pins has not been demonstrated in our yeast strains. Fetal bovine serum, based on statistical evaluation, demonstrably supported the growth and formation of biofilms in most yeast Candida albicans strains in microtiter plate wells. The Candida tropicalis yeast strain tested in the Soyabean medium proved to be a strong biofilm producer and will be used to further optimize the methodology. Key words: biofilm, in vitro testing of microbial sensitivity, physiology of biofilms, quorum sensing phenomenon
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Roubalová 4.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Roubalová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Roubalová 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Klára Konečná, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Jílek, CSc. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 153 kB