velikost textu

Využití satelitních snímků v environmentálním výzkumu pro identifikaci městských tepelných ostrovů a jejich souvislosti s okolním prostředím s případovou studií na území Prahy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití satelitních snímků v environmentálním výzkumu pro identifikaci městských tepelných ostrovů a jejich souvislosti s okolním prostředím s případovou studií na území Prahy
Název v angličtině:
Using of satellite imagery in environmental research for urban heat islands identification and its relationship with surrounding environment with case study in Prague locality
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Houdová
Vedoucí:
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Josef Brůna
Id práce:
172574
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dálkový průzkum Země, environmentální výzkum, městské tepelné ostrovy, Praha
Klíčová slova v angličtině:
remote sensing, environmental research, urban heat islands, Prague
Abstrakt:
Abstrakt Práce je rozdělena do dvou částí, na rešeršní část a případovou studii. Rešeršní část má za cíl uvést do problematiky městských tepelných ostrovů a shrnout poznatky o vztahu městských tepelných ostrovů s okolním prostředím. Popisuje, jak se chovají městské tepelné ostrovy v odlišných biomech a s různými typy zemském pokryvu. Druhá část práce se zabývá detekcí městského tepelného ostrova na území Prahy a jeho vztahu s vegetačními indexy ze satelitních dat Landsat 8. Cílem případové studie je najít vztah mezi teplotou zemského povrchu a její vliv na vegetaci. Studie dokazuje přímou korelaci mezi teplotou zemského povrchu, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) a Normalized Difference Water Index (NDWI). V porovnání s venkovskými oblastmi byly uvnitř měst nalezeny nižší hodnoty NDWI pro stejné hodnoty NDVI mimo město. Klíčová slova: dálkový průzkum Země, environmentální výzkum, městské tepelné ostrovy, vegetační indexy, Praha
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is divided into two parts: literature review and case study. The aim of recherche part is an introduction to issue of urban heat islands and summarization of knowledge of relationship between urban heat islands and surrounding environment. It describes effect of urban heat islands in different biomes and with different land cover. Second part solves detection of urban heat island in city of Prague in the Czech republic locality and its relationship to vegetation indices by using satellite data Landsat 8. The aim of case study is to find a relationship between land surface temperature and its impact on vegetation. The study proves linear correlation between Normalized Difference Water Index (NDWI) and measured land surface temperature in areas with Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) above a threshold. It was found city area vegetation to be in worse condition as compared to rural area vegetation. Key words: remote sensing, environmental research, urban heat islands, vegetation indices, Prague
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Houdová 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Houdová 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Houdová 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Brůna 381 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 154 kB