velikost textu

Evropská občanská iniciativa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropská občanská iniciativa
Název v angličtině:
European Citizens´ Initiative
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Janošová
Vedoucí:
JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Id práce:
172556
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 3. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropská občanská iniciativa – demokratický deficit – nástroj participativní demokracie
Klíčová slova v angličtině:
European Citizens’ Initiative – Democratic Deficit – Instrument of Participatory Democracy
Abstrakt:
Abstrakt Evropská občanská iniciativa Tato diplomová práce se zabývá problematikou evropské občanské iniciativy, tedy nástrojem relativně mladým, zavedeným Lisabonskou smlouvou, skrz který může 1 milion občanů EU od 1. dubna 2012 vyzvat Evropskou komisi k navržení právního předpisu v některé z oblastí spadajících do její kompetence a podílet se tak na utváření politiky EU. K iniciativě se musí připojit alespoň jeden milion občanů EU pocházejících z alespoň sedmi různých členských států. Práce přináší podrobný popis tohoto nástroje participativní demokracie, jeho historické základy, vývoj a také velmi aktuální navržené změny právní úpravy, které by měly přispět k zaplnění mezer, které se za dobu existence tohoto nástroje objevily. Práce představuje formální a procesní náležitosti vyžadované pro úspěšné předložení iniciativy Evropské komisi, tedy zejména pro registrování, a tím oficiální vznik iniciativy. Zaměřuje se na způsoby sběru prohlášení o podpoře, které nařízení upravuje. Dále představuje některé z iniciativ, které od roku 2012 vznikly, a to jak ty úspěšné, tak ty neúspěšné, včetně takových, které Komise odmítla zaregistrovat. Nechybí také hodnocení proběhnuvších iniciativ, zkušenosti a výzvy, které potkaly organizátory a zejména dopady, které iniciativy měly. Práce mapuje jednotlivé problematické aspekty, které mohou být důvodem nízké participace občanů na evropské občanské iniciativě a jejich stále se snižující zájem nejen o tento nástroj, ale celkově o evropské záležitosti. V neposlední řadě se práce zamýšlí nad naplňováním cílů, pro které byla evropská občanská iniciativa Lisabonskou smlouvou zavedena. Tedy zda se tomuto nástroji podařilo zapojit občany Evropské unie do jejích záležitostí, vzbudit v nich zájem navrhnout právní úpravu a snížit tak demokratický deficit EU, ale také docílit větší mezinárodní spolupráce a sounáležitosti mezi občany EU. Klíčová slova Evropská občanská iniciativa – demokratický deficit – nástroj participativní demokracie
Abstract v angličtině:
Abstract European Citizens‘ Initiative The main core of the thesis is the problematics of the European Citizens’ Initiative, a tool relatively new that was put in place by the Lisbon Treaty and allows one million citizens from at least seven EU Member States to ask the European Commission to propose legislation in areas that fall within its competence. This thesis provides a detailed description of this instrument of participatory democracy, its historical foundations, its development and also the recent proposal for a regulation on the European citizens’ initiative that aims to fill the gaps discovered during the period of its existence. It describes the formal and procedural requirements required for the successful submission of the initiative to the European Commission, particularly for registration, and thus the official launch of the initiative. It focuses on the forms of statements of support and the complication that it brought. The thesis also introduces some of the initiatives that have been organised since 2012, both successful and unsuccessful, including those that the Commission has refused to register. There is also an evaluation of the initiatives, the experiences and challenges that the organizers have met and especially the impact of the successful ones. The thesis points out particular problematic areas that could be the cause of a little participation of EU citizens and their belittling interest not just in this instrument, but in European affairs in general. Last but not least, the thesis is intended to achieve the objectives for which the European Citizens’ Initiative was introduced by the Lisbon Treaty. So whether this instrument has succeeded in involving EU citizens in its affairs, inspiring them to propose legislation and reducing the EU`s democratic deficit, but also enhancing an international cooperation and belonging of the EU citizens. Keywords European Citizens’ Initiative – Democratic Deficit – Instrument of Participatory Democracy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Janošová 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Janošová 291 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Janošová 381 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D. 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 152 kB