velikost textu

Motivace předškolních a mladších školních žáků k fyzice prostřednictvím příběhů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivace předškolních a mladších školních žáků k fyzice prostřednictvím příběhů
Název v angličtině:
Motivation of preschool and younger school pupils to physics through stories
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Čermáková
Vedoucí:
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Id práce:
172510
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Fyzika zaměřená na vzdělávání (FMUZV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
experimenty, fyzika, motivace, mateřská škola, základní škola
Klíčová slova v angličtině:
experiments, physics, motivation, kindergarten, elementary school
Abstrakt:
Tato bakalářská práce má za cíl připravit metodický materiál pro učitele a učitelky pracující s dětmi v mateřských školách či školních družinách a zájmových kroužcích na základních školách. Věnuje se motivaci dětí ke zkoumání fyzikálních zákonitostí a přírodních jevů v našem okolí a problematice ztráty přirozené zvědavosti a touhy po objevování nového. Součástí práce je rešerše dostupných zdrojů fyzikálních experimentů pro žáky základních/mateřských škol a literatury zabývající se vývojovou psychologií a začleňováním příběhů do běžně provozovaných aktivit mateřských a základních škol. Hlavní část práce obsahuje dva pohádkové příběhy s 11 experimenty, které jsou začleněny do dějů příběhů a později také podrobně popsány. Nedílnou a důležitou součástí jsou poznámky z již proběhlých realizací uvedených aktivit provedených mnou a dobrovolnicemi z řad učitelek MŠ a ZŠ. K práci je přiloženo CD s textem práce v elektronické podobě, prázdnými dotazníky určenými ke zpětným vazbám, zpětnými vazbami od učitelek, fotografiemi z realizací a některými ukázkami obrázků, které děti v MŠ nakreslily jako zpětnou vazbu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This Bachelor thesis goal is to prepare pedagogical material for teachers and lectors working with children in kindergartens or school clubs at elementary school. It deals with a problem how to motivate children to explore physical laws and natural phenomena in our surroundings, and with the issue of the loss of natural curiosity and desire to discover the new. One part of the work is a research of the available resources of basic physics experiments for pupils at elementary schools and for preschool pupils in kindergartens. It also summarizes literature dealing with developmental psychology and inclusion of stories into usual activities. The main part of the work includes two stories with 11 physics experiments, which are integrated into the stories and are also later described and explained in detail. The notes from realizations are a very important part of this work. A CD with the thesis text in digital form, feedbacks and photos from the realizations and some examples of drawing feedback from kindergarten children is enclosed to the thesis. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Čermáková 8.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Čermáková 150.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Čermáková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Čermáková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 275 kB