velikost textu

Postnatální ontogeneze lebky želvy nádherné (Trachemys scripta)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postnatální ontogeneze lebky želvy nádherné (Trachemys scripta)
Název v angličtině:
Postnatal Ontogenesis of the Skull of the Pond Slider Turtle (Trachemys scripta)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Čtrnáctová
Vedoucí:
Mgr. Jindřich Brejcha
Oponent:
Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Id práce:
172501
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Teoretická a evoluční biologie (NTEBI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lebka, želvy, Testudines, morfologie, morfometrika, ontogeneze
Klíčová slova v angličtině:
skull, turtles, Testudines, morphology, morphometrics, ontogenesis
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zaměřuje na deskriptivní analýzu morfologie lebky želvy nádherné (Trachemys scripta elegans). Základem je preparace lebek a standardizovaná fotografická dokumentace většího souboru vzorků. Takto připravená data následně prošla geometricko-morfometrickými analýzami. Vstupní hypotézy práce byly: 1) lebka T. s. elegans je pohlavně dimorfní; 2) lebka T. s. elegans. je tvořena několika samostatnými moduly. Cílem této práce tedy bylo zhodnotit postnatální ontogenezi lebky modelového taxonu a určit vývojové směry diferenciace jeho lebečních struktur. Výsledky ukázaly, že lebka T. s. elegans vykazuje pohlavní dimorfismus ve tvaru. Pohlavní rozdíly jsou výsledkem rozdílů v alometriích růstu lebky a pravděpodobně odrážejí rozdíly v potravních nárocích. Lebka T. s. elegans sestává ze čtyř modulů, kterými jsou: modul obličejové části, modul centrální a modul basikraniální, s možným dalším modulem v zygomaticko-pterygoidní oblasti.
Abstract v angličtině:
Summary This thesis focuses on the descriptive analysis of skull morphology of the pond slider turtle (Trachemys scripta elegans). The general approach was an osteological preparation of the skulls and photographic documentation (following standardised procedures) of a larger sample of specimens. The collected data was used as a background for subsequent GMM analyses. Main hypotheses of this project were: 1) the skull of T. s. elegans is sexually dimorphic; 2) the skull of T. s. elegans constitutes of several independent modules. The objective of this thesis was therefore to describe the postnatal ontogenesis of the model taxon and to determine the developmental trends of its cranial structures. It was shown that the skull of T. s. elegans is sexually dimorphic in shape mainly due to differences in allometric growth. These differences probably reflect different nutritional requirements. The skull of T. s. elegans is formed out of four modules. These are: facial, central, basicranial, and possibly also zygomatic-pterygoideal modules.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Čtrnáctová 3.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Čtrnáctová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Čtrnáctová 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jindřich Brejcha 451 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 152 kB