velikost textu

Zpověď v protestantismu a její dějinné proměny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zpověď v protestantismu a její dějinné proměny
Název v angličtině:
The Confession in the Protestantism and its Historical Transformations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavla Jandečková
Vedoucí:
Tabita Landová, Th.D.
Oponent:
Mgr. Martin Vaňáč
Id práce:
172485
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra praktické teologie (27-PT)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zpověď; protestantismus; Luther; Jednota bratrská; hřích; odpuštění; rozhřešení
Klíčová slova v angličtině:
Confession; Protestantism; Luther; the Church of the Brethren; Sin; Forgiveness; Absolution
Abstrakt:
Anotace Ve své diplomové práci se zabývám zpovědí v evropském a zvláště českém protestantismu, jejím pojetím, podobou a proměnami v dějinách. Těžiskem mé práce je pohled na zpověď v reformaci a její další vývoj. Práce je rozdělena na čtyři velké kapitoly: (1) Zpověď, (2) Zpověď a reformátoři, (3) Zpověď a reformační vyznání, (4) Zpověď v současném protestantismu. Každá z těchto kapitol je ještě rozdělena na podkapitoly. V závěru práce popisuji snahu o znovuzavedení soukromé zpovědi jako pevné formy sborového života a zamýšlím se nad důvody, proč je v dnešní době v evangelických církvích soukromá zpověď využívána pouze ojediněle. Klíčová slova: zpověď; reformace; Jednota bratrská; Luther; Calvin; protestantismus; hřích; odpuštění; rozhřešení.
Abstract v angličtině:
Abstrakt anglicky Annotation In my thesis I deal with the Confession in European nad especially Czech Protestantism, its conception, form and transformations in history. The focus of my work is to look at the Confession in the Reformation and its further development. The work is divided into four major chapters: (1) The Confession, (2) The Confession and reformers, (3) The Cofession and reformist religions, (4) The Confession of contemporary Protestantism. Each of these chapters is further divided into subsections. In conclusion I describe the effort to reintroduce private Confession as solid form of church life and I think about reasons why nowadays in Protestant churches private Confession used only sporadically. Keywords: confession; Reformation; the Church of the Brethren; Luther; Calvin; Protestantism; Sin; Forgiveness; Absolution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Jandečková 571 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Jandečková 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Jandečková 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Tabita Landová, Th.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Vaňáč 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 553 kB