velikost textu

Faktory ovlivňující paměť ptačích predátorů pro aposematické signály

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovlivňující paměť ptačích predátorů pro aposematické signály
Název v angličtině:
Factors affecting long-term memory of aposematic signals in avian predators
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Žaneta Skoumalová
Vedoucí:
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. František Sedláček, CSc.
Id práce:
172456
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aposematické signály, dlouhodobá paměť, konsolidace paměti, memorabilita signálu
Klíčová slova v angličtině:
warning signals, aposematism, avoidance learning, signal memorability, long-term memory, memory consolidation
Abstrakt:
Abstrakt: Schopnost uložit si do paměti a v budoucnu opět rozeznat poživatelnou kořist od kořisti nebezpečné je esenciální pro přežití jedince. Řada druhů ke své obraně používá aposematické signály. Ty jsou nejčastěji reprezentovány výrazným zbarvením či kontrastním vzorem. Cílem této práce bylo zjistit v jakém intervalu dochází ke konsolidaci paměti pro aposematickou kořist a zda barva či vzor zvyšují její memorabilitu. Testovaným druhem byla sýkora koňadra (Parus major) a výsledky byly porovnávány mezi naivními ručně odchovanými ptáčaty a dospělými odchycenými ptáky různého věku a pohlaví. Během diskriminační úlohy konsolidačního pokusu byla ptákům simultánně předkládána jedlá a nejedlá kořist v podobě papírových siluet, lišících se v barvě (červená versus zelená). Ptáci byli rozděleni do tří skupin s odlišným intervalem (0, 1 nebo 3 hodiny) pro proběhnutí konsolidace a po 24 hodinách retestováni. Z výsledků testu konsolidace vyplývá, že úspěšněji dokázali řešit úlohu dospělí ptáci. Pouze u nich byl prokázán signifikantní rozdíl mezi skupinami, a to v případě výrazně vyšší úspěšnosti skupiny s jednohodinnovým intervalem. Vliv barvy stimulu na vyřešení úlohy byl také prokázán pouze u adultů. Memorabilita výstražných signálů byla testována pomocí ploštic lišících se barvou a vzorem a po jednom měsíci, během nějž sýkory nepřišly do styku s testovanými stimuly, byli ptáci retestováni. Výsledky testu dlouhodobé paměti ukazují, že jsou ptáci schopni uchovat si v paměti informaci o podobě aposematické kořisti i po delší časové úseky, přestože tato informace časem slábne. Klíčová slova: aposematismus, averzivní učení, memorabilita signálu, dlouhodobá paměť, konsolidace paměti
Abstract v angličtině:
Abstract: The ability to memorize and recognize edible prey from inedible prey is essential for an individuals survival. Many species use aposematic signals for their defense. These are most often represented by distinctive colors or contrast patterns. The aim of this study was to find out in which time the memory consolidation for aposematic pray is achieved and if color or pattern increase its memorability. The choosen model species was the Great tit (Parus major). The comparision was done between handreared naïve birds and wild-caught adults of different age and sex. During the discriminatory task of consolidation experiment, birds were simultaneously presented with palatable and unpalatable prey in the form of paper dummies of bugs, differing in color (red versus green). The birds were divided into three groups with a different interval (0, 1 or 3 hours) for consolidation. The results of consolidation test show that adult birds were more successfull in solving the task than juvenile birds. The only difference between the experimental groups was that the group with one-hour interval achieved better results than other groups. The effect of color of palatable and unpalatable prey on discrimination learning was also found only in adults. Memorability of warning signals was tested using paper bugs of different color and pattern and birds were re-tested after one month, during which they did not come into contact with test stimuli. The results of the long-term memory test indicate that birds are able to retain the information about aposematic prey even for longer periods of time, even though this information fades in time. Key words: warning signals, aposematism, avoidance learning, signal memorability, long- term memory, memory consolidation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Žaneta Skoumalová 2.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Žaneta Skoumalová 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Žaneta Skoumalová 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Sedláček, CSc. 236 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. 152 kB