velikost textu

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů prostřednictvím cizího jazyka jako komunikačního prostředku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů prostřednictvím cizího jazyka jako komunikačního prostředku
Název v angličtině:
Teaching General Subjects through a Foreign Language as a Communication Tool
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Richard Adamus, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Id práce:
172453
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
CLIL, profil učitele CLILu, implementace CLILu ve škole, bilingvismus, interakce a komunikace ve školní třídě, dovednosti učitele
Klíčová slova v angličtině:
CLIL, teacher profile CLIL, CLIL implementation at school, bilingualism, interaction and communication in the classroom, teacher skills
Abstrakt:
Abstrakt Cílem předkládáné disertační práce je zkoumat a charakterizovat inovativní přístup CLIL (Content and Language Integrated Learning), vymezit rozsah tohoto pojmu, stanovit profil učitele CLILu na základě dovednostních dimenzí. Role učitele je pro zavedení jakéhokoli inovativního přístupu klíčová, definovat profil CLILového učitele tak znamená stanovit komplexní implementační kritéria pro úspěšnou realizaci CLILu ve škole. Název naší práce - Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů prostřednictvím cizího jazyka jako komunikačního prostředku - plně koresponduje s obsahem akronyma CLIL. Teoretická část je rozdělena na čtyři oddíly. První oddíl pojednává o východiscích a cílech práce prizmatem tří základních paradigmat – filozofické, pedagogické a jazykové. V druhém oddíle terminologicky vymezujeme, třídíme a popisujeme procesy pedagogické interakce a komunikace ve škole s důrazem na CLIL. Pozornost věnujeme hlavním aktérům těchto procesů – učiteli a žákům. Ve třetím oddíle se zaměřujeme na vztah CLILu k bilingvismu, k vybraným teoriím osvojování jazyka, ke kurikulárním reformám a jiným vybraným aspektům. Ve čtvrtém oddílu prezentujeme profil CLILového učitele jako teoretický základ pro naše výzkumné šetření. Empirická část se skládá ze dvou kapitol. V první kapitole mimo jiné charakterizujeme a zdůvodňujeme design výzkumu, specifikujeme výzkumný soubor a cíle výzkumu. V druhém oddíle provádíme vyhodnocení kvalitativních dat pomocí kódů, které se seskupují v kategoriích a ty následně vytvářejí dimenze – nejvyšší stupeň abstrakce. Zjišťujeme, které dimenze jsou pro profil CLILového učitele stěžejní. V kvantitativní části výzkumu zjišťujeme názory žáků na učitele, kteří s konceptem CLILu pracují a zároveň vyučují danému předmětu bez CLILu. V závěrečných kapitolách jsou diskutovány výsledky teoretické a výzkumné části, praktické využití získaných poznatků je prezentováno v podobě jasně formulovaných návodů pro pedagogickou praxi. Klíčová slova: CLIL, profil učitele CLILu, implementace CLILu ve škole, bilingvismus, interakce a komunikace ve školní třídě, dovednosti učitele.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this dissertation is to investigate and characterize the innovative approach CLIL (Content and Language Integrated Learning), define the scope of the concept, establish CLIL teacher profile based on skill dimensions. The role of the teacher whether we introduce any innovative approach is crucial thus we need to define the CLIL teacher profile. To stipulate the CLIL teacher profile means to establish comprehensive implementation criteria for successful implementation of CLIL at school. The dissertation title - Teaching General Subjects through a Foreign Language as a Communication Tool - fully corresponds with the content of acronym CLIL. The theoretical part is divided into four sections. The first section discusses the assumptions and objectives of the work through the prism of three basic paradigms - philosophical, pedagogical and language. In the second section we define terms, we classify and describe the processes of pedagogical interaction and communication at school with an emphasis on CLIL. Attention is paid to the main stakeholders of these processes - teachers and pupils. In the third section we focus on the relationship between CLIL to bilingualism, to selected theories of language acquisition, curricular reforms and other selected aspects. In the fourth section, we present the CLIL teacher profile as a theoretical basis for our research. The empirical part consists of two chapters. In the first chapter, among other things, we characterize and justify the research design, specify the set of research and research objectives. In the second section we perform the evaluation of qualitative data using codes that are grouped in categories which further on create dimensions - the highest level of abstraction. We discover which dimensions for the CLIL teacher profile are crucial ones. In the quantitative part of the research, we find the views of pupils to teachers who work with the CLIL concept and also to teachers teaching a given subject without CLIL. In the final chapters the results of the theoretical and research part are discussed, practical application of acquired knowledge is presented in the form of clearly formulated guidelines for teaching practice. Keywords: CLIL, teacher profile CLIL, CLIL implementation at school, bilingualism, interaction and communication in the classroom, teacher skills.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Richard Adamus, Ph.D. 5.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Richard Adamus, Ph.D. 415.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Richard Adamus, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Richard Adamus, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Richard Adamus, Ph.D. 617 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 422 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 83 kB