text size

Vietnamský maloobchod jako součást problematiky nemetropolitních oblastí Česka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Vietnamský maloobchod jako součást problematiky nemetropolitních oblastí Česka
Titile (in english):
Vietnamese Retail as Part of the Non-metropolitan Area in Czechia
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Jiří Horáček
Supervisor:
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Opponent:
RNDr. Tereza Kušniráková, Ph.D.
Thesis Id:
172427
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Geography (N1301)
Study branch:
Social Geography and Regional Development (NSGRRD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
23/05/2018
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
maloobchod, Česko, potravinové obchody, nemetropolitní oblasti, periferie, venkov, Vietnamci
Keywords:
retail, Czechia, food shops, periphery, countryside, non-metropolitan
Abstract (in czech):
Abstrakt Vietnamské potravinové obchody jsou lokalizovány po celém Česku a v nemetropolitních oblastech jsou často jedinou možností nákupu potravin. Práce je zaměřená na zkoumání fungování vietnamského maloobchodu v kontextu problematiky obslužnosti malých měst a venkovského osídlení v Česku. Jedním z hlavních cílů práce je ověřit, jestli jsou právě vietnamské obchody jednou z možností, jak zachránit stále upadající obslužné funkce venkova. Vzhledem k tomu, že se v rámci problematiky obslužnosti venkova jedná o rozsáhlé téma, práce přináší pouze dílčí výsledky, které bude zapotřebí ověřit v dalších studiích. V úvodních částech jsou analyzovány procesy vietnamské migrace do naší země a následně je charakterizován vývoj maloobchodu. Další část je zaměřená na fungování vietnamského maloobchodu a čerpá zejména ze strukturovaných rozhovorů provedených v rámci výzkumu. Kvantitativní část výzkumu je zaměřena na problematiku rozmístění obchodů a v empirické části je na základě provedeného dotazníkového šetření hodnoceno fungování maloobchodu v Zásmukách se zaměřením na vietnamské potravinové obchody. Z provedených analýz vyplývá, že jsou vietnamské potravinové obchody jedním z řešení, jak udržet obchodní obslužnost ve venkovských obcích. Vzhledem k efektivitě jejich fungování, v rámci které jsou minimalizovány náklady na provoz a velikost obchodů, jsou vietnamské obchody schopné fungovat i v místech, kde se předchozím podnikům nedařilo. Klíčová slova: maloobchod, Česko, potravinové obchody, nemetropolitní oblasti, periferie, venkov, Vietnamci
Abstract:
Abstract Vietnamese food stores are located all over the Czechia and are often the only option for food purchases in non-metropolitan areas. This dissertation is focused on the study of Vietnamese retail in the context of the problems of serviceability of small towns and rural settlements in the Czechia. One of the main goals of this dissertation is to verify whether Vietnamese businesses are one of the ways to save the ever-falling rural service functions. Considering that the issue of rural service provision is an extensive topic, the work only yields partial results that will need to be verified in further studies. The introductory sections analyze the processes of Vietnamese migration into our country and subsequently characterize the development of retail. The next part focuses on the operation of Vietnamese retail where structured interviews conducted within the research serve as a main source of information. The quantitative part of the research focuses on the issue of the distribution of shops, and, in the empirical part, using questionnaire the functioning of the Zásmuky retail trade with a focus on Vietnamese food stores is assessed. The analysis shows that Vietnamese food stores are one of the solutions to maintaining business in rural communities. Due to the efficiency of their operation, which minimizes operational costs and trade size, Vietnamese businesses are also able to operate in places where other business did not succeed. Keywords: Retail, Czechia, food shops, periphery, countryside, non-metropolitan
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jiří Horáček 3.72 MB
Download Abstract in czech Bc. Jiří Horáček 123 kB
Download Abstract in english Bc. Jiří Horáček 101 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 481 kB
Download Opponent's review RNDr. Tereza Kušniráková, Ph.D. 654 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. 152 kB