velikost textu

Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku
Název v angličtině:
Comparison of muscle activity of selected muscles of shoulder girdle by PEMG examination among elite swimmers and influence of strength training
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Simona Baumrtová
Školitel:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Oponenti:
Doc Zbyněk Svozil, PhD
doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Id práce:
172413
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Kinantropologie (P7403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 3. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ramenní kloub, bolest, plavání, silový trénink, EMG, intervence
Klíčová slova v angličtině:
The shoulder joint, pain, swimming, power training, EMG, intervention
Abstrakt:
Abstrakt Název disertační práce Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku Cíle práce Analyzovat a ohodnotit vliv silové intervence na svalovou aktivitu vybraných svalových skupin pomocí PEMG během plavecké lokomoce kraulovým způsobem u vrcholových plavců. Metody Patnáct vrcholových plavců specializujících se na plavecký způsob kraul ve věku 18 - 28 let se zúčastnilo tohoto experimentu. Po stanovení bolesti v oblasti ramenního kloubu pomocí VAS (vizuální analogová škála bolesti) a dotazníku SFPS (Swimmer´s Functional Pain Scale), který informuje o plaveckém tréninku, zdravotním stavu a užívání analgetik, absolvovali probandi vyšetření PEMG. Hodnotilo se 8 svalů pletence ramenního. Poté probandi simulovali závod na 100m kraul na VASA, kde byla opět snímána data PEMG. Následně všichni probandi provedli silový intervenční program a poté opět absolvovali simulaci závodu na 100m kraul na VASA. Vyhodnocení a zpracování získaných dat bylo provedeno pomocí programu MyoResearch XP Master Edition od firmy Noraxon se současným videozáznamem. Ke statistickému zpracování dat byla použita základní deskriptivní statistika, Magnitude Based Difference, ANOVA a Cohenovo D. Výsledky Svalová aktivita vyšetřovaných svalů se po silové intervenci zvýšila u svalů m. biceps brachii, horní části m. trapezius a m. serratus anterior s malou velikostí efektu dle Hopkinse et al (2010) a se střední velikostí efektu u dolní části m. trapezius mezi vrcholovými plavci. Statistické zpracování dat výzkumu disertační práce pomocí analýzy rozptylu (ANOVA) neukázalo významné výsledky. Magnitude Based Difference ukázalo velmi pravděpodobnou pozitivní změna u m. biceps brachii. U m. deltoideus anterior a m. infraspinatus jsou výsledky s pravděpodobně zápornou změnou a u m. serratus anterior a m. pectoralis major s pravděpodobně kladnou změnou. Analýza bolesti ramenního kloubu dominantní horní končetiny podle dotazníku SFPS ukázala, že po intervenčním programu se bolest v ramenním kloubu zvýšila u 6 probandů, z toho u 3 probandů se bolest zvýšila o více než 2 stupně. Klíčová slova Ramenní kloub, bolest, plavání, silový trénink, EMG, intervence
Abstract v angličtině:
Abstract Title of the thesis Comparison of muscle activity of selected muscles of shoulder girdle by PEMG examination among elite swimmers and influence of strength training Thesis aim Analyze and evaluate the influence of strength intervention on muscle activity of selected muscle groups by PEMG during swimming locomotion by crawl method in top swimmers. Methods Fifteen top swimmers specializing in the crawl style at the age of 18-28 years participated in this experiment. After determining pain in the area of the shoulder joint using VAS (Visual Analogue Scale) and the SFPS questionnaire (Swimmer´s Functional Pain Scale), which reports about the swimming training, health and analgesic use, probands underwent a PEMG examination of 8 evaluated muscles. Subsequently, they simulated a 100m crawl race on VASA, where PEMG data was again captured. Subsequently, everyone carried out a force intervention program and then again underwent a simulation of the 100m crawl on VASA. The evaluation and processing of the obtained data was performed with the program MyoResearch XP Master Edition from Noraxon company with simultaneous video recording. Basic descriptive statistics, Magnitude Based Difference, ANOVA and Cohen D were used for statistical data processing. Results Muscle activity of the examined muscles increased after strength intervention in muscles of biceps brachii, upper part of m. trapezius and m. serratus anterior with low magnitude of effect according to Hopkins et al (2010) and with moderate size of effect in lower part of m. trapezius among top swimmers. Statistical processing of dissertation research data using ANOVA did not show significant results. Magnitude Based Difference has shown a very likely positive change in m. biceps brachii. In m. deltoideus anterior and m. infraspinatus, the results are likely to be probably negative, and in m. serratus anterior and m. pectoralis major, the results are probably positive. Shoulder joint pain analysis of the dominant upper limb according to the SFPS questionnaire showed that after the intervention program, shoulder pain increased among 6 probands, of which 3 probands increased pain by more than 2 degrees. Keywords The shoulder joint, pain, swimming, power training, EMG, intervention
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Baumrtová 2.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Simona Baumrtová 2.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Baumrtová 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Baumrtová 102 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Simona Baumrtová 379 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc Zbyněk Svozil, PhD 608 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 64 kB