velikost textu

Společné jmění manželů v insolvenčním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné jmění manželů v insolvenčním řízení
Název v angličtině:
Community property in insolvency proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ing. Richard Jasinský
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
172311
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Insolvenční řízení, zánik společného jmění manželů, vypořádání společného jmění manželů.
Klíčová slova v angličtině:
Insolvency proceedings, termination of community property, settlement of community property.
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je popis dopadu insolvenčního řízení na společné jmění manželů. Práce se skládá z šesti kapitol. První kapitola popisuje obecnou právní úpravu společného jmění manželů v občanském zákoníku. Ve druhé kapitole podrobně vymezuji relevantní právní instituty v insolvenční právní úpravě související s daným tématem, jako jsou soupis majetkové podstaty, majetková podstaty, incidenční spory, insolvenční majetkový postih. Stěžejní část práce pojednává o dopadech jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka na společné jmění manželů a případný způsob vypořádání společného jmění v jednotlivých insolvenčních režimech – konkurs, oddlužení plněním splátkového kalendáře, oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a reorganizaci. Poslední, šestá kapitola se zabývá konkurencí majetkových podstat, kdy oba manželé se nacházejí v úpadku, který je zjištěn v samostatných řízeních.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to assess the impact of insolvency proceedings on the community property of spouses. The thesis is composed of six chapters. The first chapter describes general legal legislations of community property in the Civil Code. In the second chapter are defined relevant concepts of law in the insolvency proceedings related to the thesis topic as a list of assets, assets, incidental disputes, insolvency assets recourse. Fundamental part of the thesis deals with impact of the methods of solving the debtor´ s insolvency on the community property and method of community property settlement in particular insolvency regimes – liquidation, discharge from bankruptcy by instalments, discharge from bankruptcy by selling the assets and reorganization. The last, the sixth chapter describes competition of the list of assets when both spouses are in the insolvency that is found in individual insolvency proceedings
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Richard Jasinský 969 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Richard Jasinský 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Richard Jasinský 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB