velikost textu

Chemie v televizní reklamě na potraviny a její využití pro výuku mediální výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chemie v televizní reklamě na potraviny a její využití pro výuku mediální výchovy
Název v angličtině:
Chemistry in food TV advertising and its use in media education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Matějčková
Vedoucí:
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
Id práce:
172288
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (UBCHM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chemie, reklama, chemofobie, mediální gramotnost, mediální výchova, pracovní list
Klíčová slova v angličtině:
Chemistry, advertising, chemophobia, media literacy, media education, worksheet
Abstrakt:
Abstrakt Předložená bakalářská práce se zabývá tématem chemie v reklamě. Zaměřuje se speciálně na televizní reklamy na potraviny a tvrzení, která se v nich objevují a přímo či nepřímo odkazují na chemii, chemické látky či děje. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá reklamou, její definicí, cíli, historií, reklamními nástroji a dozorem nad reklamou. V další kapitole této části je rozebrána mediální výchova, a to, jak a v jakém rozsahu je mediální výchova zařazena do RVP a následně do ŠVP vybraných škol. Druhá část práce obsahuje analýzu vybraných reklam. Obsahuje také analýzu konkrétních tvrzení, která v reklamách zazněla a týkají se chemie. Tvrzení jsou rozdělena do několika kategorií a následně je zhodnocena jejich pravdivost, význam a jejich využití pro tvorbu výukového materiálu – pracovního listu, který lze použít pro výuku mediální výchovy v hodinách chemie.
Abstract v angličtině:
Abstract The following bachelor thesis deals with the topic chemistry in advertising. It focuses especially at food TV commercials and claims appearing in them, which directly or indirectly concern chemistry, chemical substances or chemical processes. The thesis is divided into two parts. The first part addresses advertisement, its definition, aims, history, the tools of advertising and the supervision of advertisements. In the next chapter of this part media education is explored, namely to how and to what extent is media education incorporated into Framework Educational Programmes and subsequently in School Educational Programmes of selected schools. The second part of the thesis presents an analysis of selected TV commercials and it also contains an analysis of specific claims, which were stated in the commercials and concern chemistry. The claims are classified into several categories and afterwards, they are evaluated on their correctness, meaning and utilization for creating a teaching material, a worksheet, which could be used for teaching media education in Chemistry lessons.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Matějčková 2.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Matějčková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Matějčková 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. 1.99 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. 154 kB