velikost textu

Vztah vybraných kondičních schopností a výkonnosti ve vodním slalomu (kategorie C1)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah vybraných kondičních schopností a výkonnosti ve vodním slalomu (kategorie C1)
Název v angličtině:
The relationship between selected conditional abilities and performance in white water slalom (category C1).
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Jan Busta
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Michal Lehnert
doc. RNDr. Viktor Bielik, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Id práce:
172243
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Program studia:
Kinantropologie (P7403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sportovní trénink, kanoistika, síla, diagnostika
Klíčová slova v angličtině:
sport training, canoeing, strenght, diagnostics
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce bylo identifikovat vztah vybraných kondičních schopností s výkonností prokázanou v nominačních závodech do reprezentačního družstva České republiky a na Olympijské hry 2016. Zároveň bylo naším záměrem zjistit optimální úroveň kondičních předpokladů pro vrcholovou výkonnost a na jejím základě definovat modelového singlkanoistu. Z hlediska úrovně kondičních předpokladů jsme zjišťovali také rozdíly mezi seniorským a juniorským reprezentačním družstvem. Výzkumný soubor (n=17) nejvyšší české soutěže (Českého poháru) byl 5 týdnů před nominačními závody podroben baterii testů zjišťující úroveň kondičních schopností - tedy silových, vytrvalostních a částečně i rychlostních předpokladů. Podrobně byly měřeny také antropometrické parametry probandů – stavba a složení těla. Výsledné hodnoty ukazatelů byly následně korelovány s výkonností v nominačních závodech. U ukazatelů, v jejichž případě byly zjištěny signifikantní a alespoň středně silné korelace, byla zjišťována také možnost výkonnostní predikce. Nejvyšší korelace s výkonností byly zjištěny v případě sprintů na rovné vodě na vzdálenost 40m s 1 otočkou v přesahu (rs=0,86) a 200m se 4 otočkami (rs=0,795). Středně silně s výkoností koreloval také sprint na 20m (rs=0,65), 40m s otočkou na ruku (rs=0,62) a 80m sprint se 2 otočkami (rs=0,58). Domníváme se, že výsledky v testech na vodě jsou jedinými ukazateli, na jejichž základě lze přijatelným způsobem predikovat výkonost v nominačních závodech. Nejvyšší hodnota koeficientu determinace i nejnižší směrodatná chyba odhadu (R2=0,78; SEE=2,75) byla zjištěna zahrnutím dvou 40m sprintů a 200m sprintu do vícenásobné lineární regrese. U kondičních ukazatelů nižší míry specificity byly korelační vztahy zjištěny pouze v případě silových a rychlostně-silových předpokladů. Z hlediska stavby těla byly středně silné korelace zjištěny u ukazatelů tělesného tuku. Významné rozdíly mezi reprezentačním družstvem seniorů (RDS; n=3) a reprezentačním družstvem juniorů (RDJ; n=3) byly zjištěny především v úrovni silových a rychlostně-silových předpokladů a také u antropometrických parametrů, jež silové předpoklady částečně determinují. Na základě zjištěné úrovně kondičních schopností RDS a detekovaných rozdílů mezi RDS a RDJ byla stanovena optimální úroveň těchto schopností a model elitního singlekanoisty. Toho lze charakterizovat jako sportovce průměrné tělesné výšky i hmotnosti, s minimálním množstvím tělesného tuku a specifickou hypertrofií horních končetin i trupu, ovšem za současné minimalizace hypertrofie dolních končetin. Jeho svalová hmota se zároveň vyznačuje velmi vysokou kvalitou, o čemž svědčí velmi nízké hodnoty indexu extracelulární a intracelulární hmoty (parametru ECM/BCM). Modelový singlekanoista vyniká silovými, rychlostně-silovými a anaerobně vytrvalostními předpoklady. Aerobně vytrvalostní předpoklady jsou v porovnání s méně úspěšnými nereprezentačními závodníky na průměrné či mírně nadprůměrné úrovni. Po dosažení limitní úrovně aerobních vytrvalostních schopností lze trenérům juniorských i seniorských závodníků doporučit zaměření na oblast silových, silově-rychlostních a anaerobně vytrvalostních schopností a to především v podobě vykazující vyšší míru pohybové specificity. Klíčová slova: C1, vodní slalom, kanoe, kanoistika, kondice, vrcholový sport.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the study was to identify the relationship between selected fitness skills and the performance demonstrated in nomination races (NR) to the Czech Republic national team (NT) and for the Olympic Games. At the same time, we wanted to determine the optimal level of conditioning assumptions and define a model single-canoe sportsman. We were also searching to determine the differences between Senior NT and Junior NT. The research sample (n=17) of the Czech highest competitions series (Czech Cup) participated in testing to determine level of strength, endurance and partly speed assumptions. There were also measured anthropometric parameters (body dimensions and composition) in detail. Testing took place only 5 weeks before NR. The condition indicators were subsequently correlated with the NR performance. For indicators for which significant and at least moderate correlation were found, the possibility of performance prediction was also found. The highest correlations with performance were found in case of on-water sprints: 20m (rs=0,65), 40m (rs=0,86, resp. rs=0,62), 80m (rs=0,58) and 200m (rs=0,795). The on-water sprints are the only indicators, which could be possibly used for the NR performance prediction. In multiple regression of the 2 40m and 1 200m sprints was found high determination coefficient (R2=0,78) and acceptable low standard error of estimation (SEE=2,75). For the conditional indicators of lower specificity, correlation relationships were found only in case of the strength and speed-strength assumptions. In terms of anthropometric parameters, significant correlations were found just with body fat indicators. Significant differences between Senior NT and Junior NT were found in the level of strength and strength-speed assumptions, as well as in anthropometric parameters that partially determine these assumptions. Based on the level of fitness skills of the Senior NT and the detected differences between Senior NT and Junior NT, the optimal level of these skills and the model of elite C1 paddler were determined. The model of elite C1 paddler can be characterized as an athlete of average body weight and height, with minimal body fat and the specific hypertrophy of the upper limbs and chest, but with the minimalization of the lower limb hypertrophy. Muscle mass of the model C1 paddler is also characterized by very high quality (index ECM/BCM) and excellence in the strength, speed-strength and anaerobic endurance assumptions. Aerobic endurance skills are average or slightly above average compared to other less successful competitors. Upon reaching peak aerobic capability, coaches of the senior and junior competitors should focus on strength, speed-strength and anaerobic endurance capabilities, especially in the form of a higher degree of motor specificity. Key words: C1, canoe slalom, canoeing, kayaking, condition, high performance sport.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Busta 3.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Busta 728 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Busta 361 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Busta 180 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Jan Busta 826 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Michal Lehnert 1.26 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Viktor Bielik, Ph.D. 311 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD 463 kB