velikost textu

Autorskoprávní aspekty webových stránek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autorskoprávní aspekty webových stránek
Název v angličtině:
Copyright aspects of webpages
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Samuel Král
Oponenti:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
JUDr. Irena Holcová
Id práce:
172194
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Webové stránky, webové prezentace, databáze, počítačové programy.
Klíčová slova v angličtině:
Websites, web presentations, databases, computer programmes.
Abstrakt:
Shrnutí Autorskoprávní aspekty webových stránek Tato práce si klade za cíl představit stručnou historii autorskoprávní úpravy počítačových programů, její současnou úpravu obsaženou v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a její extenzi a aplikaci na velmi rychle rozvíjející se segment webových stránek a webových prezentací. Dalším z cílů této práce je rozbor a kritická analýza a aplikace současné judikatury tuzemských a zahraničních soudů a Soudního dvora Evrospké unie v oblasti počítačových programů a internetového práva jako takového. První kapitola této práce pojednává o historii vývoje autorského práva se zaměřením na ochranu počítačových programů, databází a právní úpravu chování v rámci sítě internet, respektive sítě World Wide Web. Druhá kapitola se zaměřuje na definici pojmů, které jsou dále v textu práce užívány a na něž je v následujících kapitolách aplikována úprava autorského práva. Kapitola rovněž obsahuje detailní popis fungování webových prezentací a popis částí, z nichž se skládají. Následující kapitola aplikuje současnou právní úpravu a nejnovější judikaturu existující v oblasti webových prezentací a internetu. V první části kapitoly je čtenář seznámen s nejčastěji se vyskytujícími druhy licencí, respektive licenčních podmínek, pod kterými jsou distribuovány Systémy pro správu obsahu – CMS. Dále se kapitola zaměřuje na výklad a aplikaci právní úpravy v souvislosti s nakládáním se CMS a pravidly a omezeními vyplývajícími z poslední dostupné judikatury. Dále kapitola rozebírá právní úpravu vzhledu webové prezentace a jeho svébytné pozice v tvorbě a fungování webových prezentací. Další pasáž kapitoly se zaměřuje na samotný viditelný obsah webových prezentací a rovněž právní úpravou, jež je na něj třeba aplikovat. Poslední část kapitoly pojednává o právu databází a aplikaci právní úpravy na další části webových prezentací včetně doménových jmen, respektive právní úpravy specifických druhů webových prezentací, jako jsou služby s uživatelsky vkládaným obsahem. Předposlední kapitola se zabývá nedostatky současného stavu a rovněž náměty, jakým směrem by se právní úprava v dané oblasti mohla, či měla ubírat. Poslední kapitolou je stručný závěr, který krátce sumarizuje obecné závěry, k nimž bylo dospěno v textu celé práce.
Abstract v angličtině:
Abstract Copyright aspects of webpages protection of computer programmes and its present statutory provisions governed by Act number 121/2000 Sb., of the copyright and rights related to copyright (Copyright Act), and its extension and application on one of the fastest developing area of law, such as websites and web presentations. Another important objective of this thesis is the critical analysis and application of the most recent judgements of Czech and foreign courts and also judgements of the Court of Justice of the European Union in the area of computer programmes and internet law itself. First chapter deals with the history and development of the copyright with particular focus on protection of computer programmes, databases and legal aspects of behaviour on the internet, respectively World Wide Web. Second chapter is focused on definition of terms which are defined to be used in the following chapters in purpose of application of provisions of the Copyright Act. Chapter also provides detailed description of functioning of web presentations and description of its unique parts which create the web presentation itself. The following chapter applies the conditions of statutory law and the most recent jurisprudence in the area of websites and the Internet on web presentations. First part of the chapter introduces the reader to the most common and frequently used licences, respectively terms and conditions of licences of particular distributions of the Content Management Systems CMS. The chapter further introduce the jurisprudence and applies all the law and jurisprudence and all its conclusions on CMSs. The chapter also deals with the law applicable on graphic interfaces of web presentations and its unique position in websites making and functioning of such websites. Last but not least, the chapter does focus on visible content of web presentations and legal provisions which has to be applied on such content. The last part of the chapter emphasises on databases and application of legal provisions and jurisprudence on other specific parts of websites and domain names, respectively legal provisions which deal with specific kinds of web presentations, such as services with user embedded content. Another chapter deals with shortcomings of the present state of jurisprudence and statutory law and also provides some suggestions on what precautions should be taken to improve the present state of legislation. The last chapter contains concise conclusion which briefly summarizes general conclusions which has arisen from previous chapters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Samuel Král 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Samuel Král 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Samuel Král 16 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 958 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 1.63 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 184 kB