velikost textu

Kardiovaskulární komplikace u pacientů s chronickým renálním onemocněním.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kardiovaskulární komplikace u pacientů s chronickým renálním onemocněním.
Název v angličtině:
Cardiovascular complications in patients with end-stage renal disease.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.
Školitel:
Prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
Oponenti:
MUDr. David Zemánek, Ph.D.
MUDr. Jan Piťha, CSc.
Konzultant:
MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D.
Id práce:
172186
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chronické onemocnění ledvin, tkáňová oxymetrie, hemodialýza, srdeční selhání, hyperkinetická cirkulace, srdeční selhání
Klíčová slova v angličtině:
chronic kidney disease, tissue oximetry, haemodialysis, heart failure, hyperkinetic circulation
Abstrakt:
Abstrakt Kardiovaskulární komplikace jsou u pacientů s terminálním renálním selháním časté. Podílí se na nich mnoho různých faktorů: hyperkinetická cirkulace daná anémií, retencí tekutin i samotnou přítomností dialyzačního zkratu, metabolické změny vedoucí k akceleraci aterosklerotických změn a zvýšení tuhosti cév i kolísání tlaku a orgánové perfuze během dialýzy, kdy dochází k opakované tkáňové hypoxii. Naše studie byly prováděny u pacientů v chronickém hemodialyzačním programu. Studie zabývající se dlouhodobou průchodností dialyzačních zkratů ukázala, že přežívání zkratů je negativně ovlivněno přítomností ischemické choroby srdeční a sníženou plazmatickou koncentrací cholesterolu. Ve studiích o tkáňové hypoxii jsme prokázali, že u dialyzovaných pacientů je přítomna jak tkáňová hypoxie mozkové tkáně, tak ruky se zkratem, a že tato hypoxie se dále prohlubuje v průběhu dialýzy. Faktory, které souvisejí se vznikem mozkové hypoxie, jsou: přítomnost srdečního selhání, zvýšení hladiny BNP a vyšší distribuční šíře erytrocytů. Závažným důsledkem mozkové tkáňové hypoxie je vznik kognitivního deficitu. Mezi závažné dopady hemodialýzy na srdce lze zařadit dysfunkci levé síně, jež je dána její dlouhodobou remodelací a není ovlivnitelná snížením preloadu a odstraněním tekutinové nálože, a také diastolickou dysfunkci levé komory, jejíž stupeň koreluje s plazmatickými koncentracemi BNP. Na části echokardiografických změn se podílí také přítomnost vysokoprůtokového zkratu, po chirurgickém snížení průtoku dochází k jejich postupné regresi. Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin, tkáňová oxymetrie, hemodialýza, srdeční selhání, hyperkinetická cirkulace, srdeční selhání
Abstract v angličtině:
Abstract Patients with end-stage renal disease frequently suffer from cardiovascular complications. Many factors contribute to their development: hyperkinetic circulation caused by anaemia, fluid retention and by presence of dialysis arteriovenous access; metabolic changes leading to acceleration of atherosclerosis and increase of vascular stiffness and also fluctuation of blood pressure and organ perfusion during haemodialysis, that cause repeated tissue hypoxia. We performed our research on patients in chronic haemodialysis programme. The project studying long-term patency of dialysis access showed that dialysis graft patency is negatively influenced by presence of coronary artery disease and low serum concentrations of cholesterol. In our studies about tissue hypoxia we proved that haemodialysis patients suffer from hypoxia of cerebral tissue and muscle tissue of the dialysis access arm, and that the hypoxia worsens during dialysis. Factors associated with brain hypoxia are presence of heart failure, higher BNP levels and higher erythrocyte distribution width. One of the serious consequences of brain hypoxia is development of cognitive deficit. Among the negative impact of haemodialysis on the heart, we observed left atrial dysfunction, which is a consequence of long-term remodelling and cannot be affected by fluid removal and lower preload; and diastolic dysfunction of the left ventricle, with severity significantly correlating with BNP levels. Presence of a high-flow arteriovenous fistula plays a role in development of echocardiographic changes; the changes subsequently normalize after surgical reduction of arteriovenous access blood flow. Key words: chronic kidney disease, tissue oximetry, haemodialysis, heart failure, hyperkinetic circulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D. 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D. 503 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MUDr. Jan Malík, CSc. 1.36 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. David Zemánek, Ph.D. 1.35 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Piťha, CSc. 349 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. 4.29 MB
Stáhnout Errata MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D. 503 kB