text size

Motetová tvorba Carla Luythona v hudebním tisku Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus (1603).

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Motetová tvorba Carla Luythona v hudebním tisku Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus (1603).
Titile (in english):
Motet compositions by Carl Luython in the music print Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus (1603).
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Jan Bilwachs
Supervisor:
Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.
Thesis Id:
172140
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Musicology (21-UHV)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (N8109)
Study branch:
Musicology (HV)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
04/09/2017
Defence result:
Excellent
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Carl Luython (1557/58-1620); hudební analýza; moteto
Keywords:
Carl Luython (1557/58-1620); music analysis; motet
Abstract (in czech):
Tato práce pojednává o vokální tvorbě rudolfínského skladatele a varhaníka Carla Luythona. Ve své sbírce s názvem Selectissimarum sacrarum cantionum ... fasciculus primus vydané v Praze roku 1603 u pražského tiskaře Jiřího Nigrina publikoval 29 duchovních motet. Ačkoliv je v existující literatuře o Luythonových motetech částečně pojednáváno, s ohledem na nové poznatky v muzikologii dotýkající se moteta jako hudebního druhu si vyžaduje repertoár sbírky revidovaný pohled. Práce je dělena do čtyř kapitol. První kapitola této práce je věnovaná dochovaným exemplářům tisku Sacrae cantiones, vnějšímu a vnitřnímu popisu a historii jejich pravděpodobného užívání. Ve druhé kapitole je načrtnuta problematika spojená s funkcí duchovního moteta druhé poloviny 16. století. Třetí kapitola pojednává o sbírce samotné. Pozornost je věnována kritériím výběru repertoáru při koncepci sbírky, dále jejímu vnitřnímu uspořádání a obsahu, jenž je následně analyzován z textového a formálního hlediska. Čtvrtá kapitola je složena ze tří nezávislých případů dotýkajících se aktuálních otázek spojených s Luythonovými motety. Prvním případem je moteto O domus luminosa zhudebňující parafrázi textu od svatého Augustina. Ve druhém případě je na motetu Pange lingua znázorněna vazba Luythona na bratrstvo Božího těla. V posledním případě je věnována pozornost citátům nacházejícím se v incipitech motet.
Abstract:
This master thesis deals with the vocal compositions of rudolfine composer and organist Carl Luython. In his collection Selectissimarum sacrarum cantionum ... fasciculus primus, published in 1603 by the Prague printer Georg Nigrin, there are 29 sacred motets. Despite the partial knowledge about Luython's motets in the existing musicological literature is provided, a new revised view with regard to new findings concerning the genre of the motet is required. The master thesis is divided into four chapters. The first chapter is devoted to the preserved copies of Sacrae cantiones and provides their description and the historical outline of the sources and their probable use. In the second chapter, the problems related to the function of the motet in the second half of the sixteenth century are discussed. The third chapter deals with the collection itself. Criteria for selecting the repertoire, its inner structure and content are considered, which are subsequently analyzed in more detail. The fourth chapter is composed of four case studies concerning the current problems of research. The first case is a motet O domus luminosa, the paraphrase of the Augustine text. In the second case, Luyton's relationship with the Corpus Christi brotherhood is pointed out by the motet Pange lingua. In the latter case the occurrence of quotations in Luython's motet is treated.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jan Bilwachs 1.24 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Jan Bilwachs 2.65 MB
Download Abstract in czech Bc. Jan Bilwachs 163 kB
Download Abstract in english Bc. Jan Bilwachs 116 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jan Baťa, Ph.D. 307 kB
Download Opponent's review PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. 419 kB
Download Defence's report 152 kB