velikost textu

Motetová tvorba Carla Luythona v hudebním tisku Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus (1603).

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motetová tvorba Carla Luythona v hudebním tisku Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus (1603).
Název v angličtině:
Motet compositions by Carl Luython in the music print Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus (1603).
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Bilwachs
Vedoucí:
Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.
Id práce:
172140
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Hudební věda (HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Carl Luython (1557/58-1620); hudební analýza; moteto
Klíčová slova v angličtině:
Carl Luython (1557/58-1620); music analysis; motet
Abstrakt:
Tato práce pojednává o vokální tvorbě rudolfínského skladatele a varhaníka Carla Luythona. Ve své sbírce s názvem Selectissimarum sacrarum cantionum ... fasciculus primus vydané v Praze roku 1603 u pražského tiskaře Jiřího Nigrina publikoval 29 duchovních motet. Ačkoliv je v existující literatuře o Luythonových motetech částečně pojednáváno, s ohledem na nové poznatky v muzikologii dotýkající se moteta jako hudebního druhu si vyžaduje repertoár sbírky revidovaný pohled. Práce je dělena do čtyř kapitol. První kapitola této práce je věnovaná dochovaným exemplářům tisku Sacrae cantiones, vnějšímu a vnitřnímu popisu a historii jejich pravděpodobného užívání. Ve druhé kapitole je načrtnuta problematika spojená s funkcí duchovního moteta druhé poloviny 16. století. Třetí kapitola pojednává o sbírce samotné. Pozornost je věnována kritériím výběru repertoáru při koncepci sbírky, dále jejímu vnitřnímu uspořádání a obsahu, jenž je následně analyzován z textového a formálního hlediska. Čtvrtá kapitola je složena ze tří nezávislých případů dotýkajících se aktuálních otázek spojených s Luythonovými motety. Prvním případem je moteto O domus luminosa zhudebňující parafrázi textu od svatého Augustina. Ve druhém případě je na motetu Pange lingua znázorněna vazba Luythona na bratrstvo Božího těla. V posledním případě je věnována pozornost citátům nacházejícím se v incipitech motet.
Abstract v angličtině:
This master thesis deals with the vocal compositions of rudolfine composer and organist Carl Luython. In his collection Selectissimarum sacrarum cantionum ... fasciculus primus, published in 1603 by the Prague printer Georg Nigrin, there are 29 sacred motets. Despite the partial knowledge about Luython's motets in the existing musicological literature is provided, a new revised view with regard to new findings concerning the genre of the motet is required. The master thesis is divided into four chapters. The first chapter is devoted to the preserved copies of Sacrae cantiones and provides their description and the historical outline of the sources and their probable use. In the second chapter, the problems related to the function of the motet in the second half of the sixteenth century are discussed. The third chapter deals with the collection itself. Criteria for selecting the repertoire, its inner structure and content are considered, which are subsequently analyzed in more detail. The fourth chapter is composed of four case studies concerning the current problems of research. The first case is a motet O domus luminosa, the paraphrase of the Augustine text. In the second case, Luyton's relationship with the Corpus Christi brotherhood is pointed out by the motet Pange lingua. In the latter case the occurrence of quotations in Luython's motet is treated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Bilwachs 1.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Bilwachs 2.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Bilwachs 163 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Bilwachs 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Baťa, Ph.D. 307 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. 419 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB