velikost textu

Rodová diverzita rozsivek: vztah ke genetické variabilitě v rámci rodu Frustulia a význam geografie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodová diverzita rozsivek: vztah ke genetické variabilitě v rámci rodu Frustulia a význam geografie
Název v angličtině:
The diversity of diatom genera: relationship to genetic variability within the genus Frustulia and the role of geography
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Vrbová
Vedoucí:
Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.
Id práce:
172066
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Botanika (NBOTA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biogeografie, ekologie, mnohorozměrné statistické metody, rozsivky
Klíčová slova v angličtině:
biogeography, diatoms, ecology, multivariate statistic methods
Abstrakt:
Abstrakt Výskyt některých rozsivek závisí na míře znečištění a kvalitě vody, z tohoto důvodu jsou rozsivky v současnosti využívány v biomonitoringu. Jejich maximálnímu využití pro tento účel však brání vysoký počet druhů, které jsou definovány na základě ultrastrukturálních morfologických znaků, které jsou bez použití elektronového mikroskopu pouhým okem nerozlišitelné. Cílem této práce bylo zjistit vliv environmentálních faktorů, typu habitatu a geografie na rodové složení rozsivkové společenstva, a zjistit zda bohatství vyšších taxonomických stupňů odpovídá diverzitě druhové, konkrétně genetické diverzitě druhového komplexu Frustulia crassinervia-saxonica. Analyzováno bylo 49 trvalých preparátů z přírodních vzorků odebraných z bentosu nejrůznějších typů sladkovodních habitatů – jezera, přehrady, tůně, rašeliniště, prameniště, smáčené zdi, nacházejících se v Evropě, Kanadě, Grónsku, Chile a na Novém Zélandu. Ve všech vzorcích bylo na základě morfologických znaků determinováno 300 buněk na rodové úrovni. Celkem bylo nalezeno 43 bentických rodů. Výsledky této práce ukázaly, že počet rodů koreluje s gradientem pH, ale nekoreluje s dalšími faktory prostředí, jako jsou konduktivita, nadmořská výška, amplituda denních teplot a počet dní, kdy je průměrná denní teplota pod bodem mrazu. Vliv na strukturu společenstva má z pozorovaných environmentálních faktorů jen konduktivita. Všechny tyto výsledky korespondují s již publikovanými studiemi. Dále bylo zjištěno, že rodová diverzita rozsivkového společenstva odpovídá diverzitě pozorované v rámci rodu Frustulia.
Abstract v angličtině:
Abstract The occurrence of some diatoms depends on degree of pollution and water quality. Due to this attribute are diatoms used as indicators for the environmental bioassessment. But the maximum use of diatoms for this purpose is complicated by high number of species which are defined based on the ultrastructural morphological features which are indistinguishable without the electron microscope. The aims of this study were to find out the influence of environmental factors, types of habitat and geography on the structure of diatom community. And find out if richness of higher taxonomic levels is correlated with species richness, in this case if it responds with the genetic diversity within diatom species complex Frustulia crassinervia-saxonica. In this study, 49 permanent slides from natural samples were analyzed. Samples were taken from benthos of different types of freshwater habitat – lakes, dams, pools, peat bogs, stream, wet wall on diverse localities in Europe, Canada, Greenland, Chile and New Zealand. In all slides were counted 300 cells which were determined based on the morphological features on genera level. Altogether 43 benthic genera were identified. The results of this thesis showed that number of genera correlated with pH gradient but do not correlate with other environmental factors – conductivity, altitude, amplitude temperature and freezing days. The structure of diatom benthic communities was influenced by conductivity. These results correspond with already published studies. Subsequently, was observed that diversity of diatom community corresponds with the genetic diversity within the genus Frustulia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Vrbová 2.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Vrbová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Vrbová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Kulichová, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. 152 kB