velikost textu

Fossil marlins (family Istiophoridae) from the Piña locality (Panama; Chagres Formation; Miocene) – morphology and comparison with related forms

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fossil marlins (family Istiophoridae) from the Piña locality (Panama; Chagres Formation; Miocene) – morphology and comparison with related forms
Název v češtině:
Fosilní mečouni (čeleď Istiophoridae) z lokality Piña (Panama; souvrství Chagres; Miocén) – morfologie a srovnání s příbuznými formami
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Carlos Fernando De Gracia Castro
Vedoucí:
RNDr. Mgr. Tomáš Přikryl, Ph.D.
Oponent:
prof. Giorgio Carnevale
Id práce:
172027
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geobiologie (NGEOBI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Teleostei, fosilní ryby, Istiophodidae, mečouni, osteologie, Neogén, Miocén
Klíčová slova v angličtině:
Teleostei, fossil fish, Istiophodidae, Marlins, osteology, Neogene, Miocene
Abstrakt:
ABSTRAKT Informace o fosilních zástupcích čeledi Istiophoridae jsou limitovány zejména jejich fragmentární povahou; chybějícím kosterním materiálem využitelnýmpřisrovnávacíchstudiích;nedostupnostívybranéhistorickéliteratury a absencí vhodných srovnávacích metod. S využitím metody “Data Imputation” byla doplněna stávající data izolovaných roster I artikulovaných exemplářů istiophoridních mečounů. Výsledek byl analyzován metodou PCA a srovnán s fosilnímiidnešnímizástupcičelediIstiophoridae.Analýzajasněukázalaexistenci dvounovýchdruhůčelediIstiophoridae:Makaira?sp.nov.1aMakairasp.nov.2. Exemplář klasifikovaný jako Makaira? sp. nov. 1 je doposud nejkompletnější známýfosilníistiophoridsdílejícíznakyněkolikarodů.Jepředloženahypotéza,že znakynakostřesouvisejícísadaptacíklovumajífylogenetickývýznam,například tvar rostra, dentikuly, spodní čelist, vomer, basioccipitale, celkový tvar lebky a velikost orbity. Předložená taxonomická revize fosilních istiophoridů reviduje jejichtaxonomickézařazeníařešířaduhistorickýchproblémůtýkajícíchsejejich klasifikace.Istiophoridnímečounijsoučastoumakrofosilnísložkouvsedimentech souvrství Chagres a jejich přítomnost naznačuje hloubku minimálně 200 m a prostředí platformy s oceánskými vlivy. Vzhledem k produktivitě prostředí lze předpokládat, že akumulace istiophoridů v sedimentech souvrství Chagres v obdobípozdníhomiocénubylsezónníaprostorbylvyužívánjakomigračnícesta předustanovenímmoderníhooceánickéhouspořádání.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The study of fossil istiophorids is limited by its fragmentary fossil record; theabsenceofosteologicalspecimensforcomparisons;thecrypticbibliographyof several early works and the absence of more accurate comparative methods. Applingadataimputationmodelwetookadvantagesofextantdataforrostraland articular variables for istiophorid billfishes. We used this result to apply PCA analysis and we compared fossil and modern istiophorids together. With this analysis we present here two new istiophorid species: Makaira? sp. nov. 1 and Makairasp.nov.2.Makaira?sp.nov.1isthemostcompletefossilistiophoridever discoveredandrepresentthatsharecharactersinvariousgenera.Wehypothesize that characters in bones involved in alimentation process have phylogenetic importanceas:rostrumshape,denticles,lowerjaw,vomer,basioccipitalandskull shape as well as orbital size. Our taxonomic reviews of fossil istiophorid reorganizeitstaxonomyandsolvemanyconflictsabouttheclassificationoffossil species.TheistiophoridsareabundantmacrovertebrateintheChagressediments anditspresencesuggestsawatercolumnwithaminimumof200mdepthsinan environmentofshortplatformwithoceanicinfluence.Giventhehighproductivity inferred in this environment we suggest that istiophorid aggregation in the Late Miocene of Chagres Formation could be seasonal and that they could use the Central American Seaway as migration route before the modern oceanographic patternwereestablished.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Carlos Fernando De Gracia Castro 6.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Carlos Fernando De Gracia Castro 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Carlos Fernando De Gracia Castro 1.21 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Mgr. Tomáš Přikryl, Ph.D. 547 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Giorgio Carnevale 1.36 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 154 kB