velikost textu

Latitudinální a altitudinální změny v morfologii spermií a odhadované míře promiskuity u pěvců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Latitudinální a altitudinální změny v morfologii spermií a odhadované míře promiskuity u pěvců
Název v angličtině:
Latitudinal and altitudinal trends in sperm morphology and estimated levels of promiscuity in passerine birds
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Krejčířová
Vedoucí:
doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Id práce:
171971
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
EPP, testes mass, sperm length variation, sperm size, sperm production, breeding density
Klíčová slova v angličtině:
EPP, testes mass, sperm length variation, sperm size, sperm production, breeding density
Abstrakt:
Abstrakt Sexuální promiskuita, tedy to, že samice kopulují s více než jedním samcem, je poměrně běžným jevem u společensky monogamních ptáků, a to zejména u pěvců. Předpokládá se, že toto chování ovlivňuje vývoj různých anatomických rysů spojených se samčí schopností překonat ostatní samce v kompetici spermií. Vysoká míra promiskuity je ve vícedruhových srovnáních spojena s vyšší relativní velikostí varlat, může ale také ovlivnit fenotyp spermií a další samčí fenotypy. Morfologie spermií se zřetelně liší mezi jednotlivými ptačími druhy a některé studie naznačují, že stabilizační postkopulační selekce na délku spermií je zodpovědná za spojení mezisamčí variability v délce spermií a úrovně promiskuity. Nicméně spojení mezi dalšími fenotypovými znaky a promiskuitou zůstává nejasné. V této studii se zaměřuji na charakteristiky spermií ve vztahu k odhadnuté míře promiskuity u pěvců tropické a temperátní klimatické zóny, a na altitudinálním gradientu v tropech. Zjistila jsem, že koeficient variability v délce spermií, mezisamčí (CVbm) i vnitrosamčí (CVwm), byl dobrým indexem promiskuity. Také odhaluji relativní velikost kloakálního výčnělku jako anatomický znak úzce spojený s úrovní kompetice spermií mezi druhy. Nenašla jsem žádné spojení mezi latitudou či altitudou a odhadovanou mírou promiskuity. Naproti tomu celková délka spermií se měnila napříč oběma těmito ekologickými gradienty, přičemž tropické nížinné druhy měly nejkratší spermie. Populační hustota, rozsah altitud, migrační vzdálenost, velikost snůšky a hmotnost těla neměly žádný vliv na odhadovanou úroveň promiskuity, což naznačuje slabé nebo žádné spojení sexuální promiskuity a základních znaků ekologie nebo životní strategie u pěvců. Klíčová slova: kloakální výčnělek, mimopárová paternita, pěvci, variabilita v délce spermií, velikost spermií
Abstract v angličtině:
Abstract Sexual promiscuity, whereby females copulate with more than one male, is a quite common phenomenon in socially monogamous birds, and especially in songbirds. This behavior is assumed to influence the evolution of various anatomical traits associated with male ability to outcompete other males in the process of sperm competition. High promiscuity is, in a multi- species comparison, associated with higher relative testis mass, but may also affect sperm phenotypes and other male phenotypes. Sperm morphology is clearly differentiated across avian species and some studies suggest that stabilizing post-copulatory selection on sperm length is responsible for a clear association of between male variation in sperm length and levels of promiscuity. However, the association between other phenotypic traits and promiscuity remains less clear. In this study, I focus on sperm characteristics in relation to the estimated levels of promiscuity in songbirds of tropical and temperate zone climates, and across an altitudinal gradient in the tropics. I found that the coefficient of variation in sperm length, both between males (CVbm) and within males (CVwm), was indeed a good index of promiscuity. I also reveal the size of cloacal protuberance as an anatomical trait intimately associated with the level of sperm competition across species. I found no association between latitude or altitude and estimated levels of promiscuity. In contrast, total sperm length was changed across both ecological gradients, with tropical lowland species having shortest sperm cells. Population density, altitudinal range, migration distance, clutch size and body mass had no effect on estimated promiscuity levels, indicating weak or absent association between sexual promiscuity and basic ecology or life history traits in songbirds. Key words: cloacal protuberance, extra-pair paternity, passerines, variation in sperm length, sperm size
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Krejčířová 1.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Krejčířová 496 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Krejčířová 425 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Krejčířová 422 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 239 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 152 kB