velikost textu

Poručenství a jiné formy péče o dítě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poručenství a jiné formy péče o dítě
Název v angličtině:
Guardianship and other forms of care of minors
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Anna Fidrmucová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponenti:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
JUDr. Ing. Ivana Spoustová, Ph.D.
Id práce:
171859
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (OBCANSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nezletilý, péče, rodina
Klíčová slova v angličtině:
minor, care, family
Abstrakt:
Poručenství a jiné formy péče o dítě Abstrakt Cílem disertační práce bylo za pomoci znění zákona, odborných publikací a judikatury pojednat o českém legálním rámci možných způsobů řešení životních situací, v nichž dochází ať už k objektivní či subjektivní nemožnosti rodičů dostát rodičovským povinnostem v oblasti zajištění osobní péče o dítě a jeho právní ochrany, tento komparovat s právní úpravou Francie, částečně též Québecku a Švýcarska a v podobě návrhu právní úpravy de lege ferenda představit reálný způsob, jak opatrovnickým soudcům v českém právním prostředí ulehčit. Jedná se konkrétně o komparaci právní úpravy institutu poručenství, opatrovnictví, svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounství a ústavní výchovy, které český zákonodárce v části druhé, Hlavě III. občanského zákoníku souhrnně označuje jako tzv. jiné formy péče o dítě. Tyto instituty jsou komparovány s ohledem na svůj obsah, účel a předpoklady využití v podmínkách upravených právními řády obou zemí. Disertační práce odpovídá na otázku, ve kterých podstatných bodech se česká právní úprava v oblasti jiných forem péče o dítě odlišuje od právní úpravy francouzské, proč se český a francouzský zákonodárce v některých aspektech úpravy jiných forem péče o dítě rozcházejí a dále také, kterou z úprav je možno hodnotit jako efektivnější, účelnější a současně šetrnější k právům osob, kterých se přijímané rozhodnutí v konkrétních případech dotýká. Co se struktury práce týče, je rozdělena do čtrnácti samostatných kapitol, které jsou rozčleněny na další podkapitoly první a druhé úrovně. Práce se začíná poručenstvím, institutem tzv. zásadní náhradní péče, za ní následuje kapitola věnovaná opatrovnictví. Šestá kapitola stručně pojednává o procesní stránce části druhé, Hlavy III. občanského zákoníku, upravenou především zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, kterou jsem se alespoň v obecném rámci rozhodla zařadit pro její neodmyslitelnou provázanost s úpravou hmotněprávní. Kapitoly za ní následující, jsou již věnovány komparaci úpravy svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounství a ústavní výchově, a to v pořadí, v jakém je upravuje občanský zákoník. Nejprve je v rámci jedné kapitoly pojednáno o právní úpravě vládnoucí českému právnímu řádu a v kapitole následující francouzskému právnímu řádu s tím, že její závěrečná podkapitola je vyzdvihnutím nejvýznamnějších rozdílností obou právních úprav toho, kterého institutu. Závěru předcházející 14. kapitola shrnuje výsledek celé práce. Na základě provedené komparace a celkového zhodnocení aktuálně platné a účinné právní úpravy, představuje právní úpravu de lege ferenda, která z obou komparovaných právních řádů přebírá ta ustanovení, která lze označit za efektivní, účelná a k právům zainteresovaných osob šetrná. Tyto na základě výsledků provedeného srovnání vhodným způsobem aplikuje do konkrétních podmínek českého právního řádu a zasazuje způsobem, aby skutečně poskytovala nejvyšší možnou ochranu osobám, v jejichž prospěch jsou přijímána. Cílem nastíněné úpravy de lege ferenda dále je, efektivně snižovat nápad věcí na opatrovnické soudce. Navržená právní úprava je oproštěna od nedostatků, které způsobuje její zastaralost, strnulost, když neumožňuje efektivně delegovat rozhodovací činnost na jiné osoby či orgány, aniž by snižovala míru právní ochrany osob, kterých se rozhodovaná věc týká. Jelikož úvahy de lege ferenda představují progresivní krok, kompletně měnící dosavadní přístup k organizaci a způsobu rozhodování soudů o náhradní rodinné péči, o němž lze jen stěží očekávat, že bude zákonodárcem v blízké době přijat, byly do samého závěru práce alespoň ve stručnosti naformulovány návrhy na změny stávající právní úpravy, bez potřeby její komplexní rekodifikace. Jedná se o změny, o nichž se domnívám, že by českému právnímu prostředí s ohledem na problémy, se kterými je nucena se v současné době potýkat, prospěly. Mám za to, že jsou progresivní a pro budoucí méně náročnou legislativní činnost ideální inspirací k zajištění vyšší míry ochrany práv. Klíčová slova: nezletilý, péče, rodina
Abstract v angličtině:
Guardianship and other forms of care of minors Abstract The objective of this thesis is to analyse the legal possibilities in problematic situations when parents are not capable of caring for their children due to objective or subjective barriers on their sides. These possibilities are enshrined in the second part, Title III., § 928 - § 975 of the Civil Code of the Czech Republic. In order to derive recommendations for the Czech legal system, particularly with regard to the work overload of judges for minors in the Czech Republic, these regulations will subsequently be compared to the legal situation in France which is mainly determined by the Code civil and the Code de l'action sociale et des familles. The comparison namely includes critical juxtapositions of tutorship, curatorship, entrusting a child to the care of another person, foster care and placing a child in the children´s home. Hereby, the content, purpose and requirements of the legal bases for these areas in both countries are presented and contrasted. Thus, the differences are highlighted, evaluated and analysed with regard to the effectiveness and the level of protection of rights which is assured in the countries. This thesis is divided into fourteen chapters, starting with the first two chapters covering the topics tutorship and curatorship in both countries. After giving an overview of the civil procedure based on the most current version of code no. 292/2013 in chapter six, the main focus throughout this thesis is on the substantive law of entrusting a child to the care of another person, foster care and placing a child in a children´s home. Every chapter starts with a presentation of the legal frame as enshrined in the Czech Civil Code and continues with a description of the legal frame in France. Subsequently, both regulations are compared and the most significant differences are highlighted at the end of the chapter. As a result of the before mentioned considerations a legal frame de lege ferenda for organizing the entrustment of children to substitutional forms of child care, which is addressing the identified problematic aspects of the Czech legal order. Ultimately, this dissertation is concluded by giving some progressive and inspirational short-term recommendations for future law-making activities of the Czech legislative power with the goal to assure the protection of human rights in family cases. Key words: minor, care, family 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Fidrmucová, Ph.D. 3.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Fidrmucová, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Fidrmucová, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Ivana Spoustová, Ph.D. 1.07 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB