velikost textu

Chrýsippos a Augustin o sebevraždě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chrýsippos a Augustin o sebevraždě
Název v angličtině:
Chrysippus and Augustine on suicide
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Maláňová
Vedoucí:
Mgr. Jakub Chavalka
Oponent:
Mgr. Jakub Šenovský
Id práce:
171828
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sebevražda, lidská přirozenost, štěstí, svoboda, sobectví
Klíčová slova v angličtině:
suicide, human nature, happiness, freedom, egoism
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá sebevraždou a tématy s ní souvisejícími v pojetí Chrýsippa ze Soloi a sv. Augustina. I přes odlišnost svých závěrů o tomto fenoménu oba pojednávají v souvislosti snespokojenostís životem. Vycházejí z předpokladu počáteční nedostatečnosti lidské přirozenosti a možnosti dosažení štěstí díky jejímu zdokonalení. Chrýsippos se domnívá, že za určitých podmínek se může stát sebevražda rozumnýmčinem. Rozvoj racionality člověku umožňuje vidět události z univerzální perspektivy a osvobodit se od závislosti na vnějších objektech plodících vášně včetně lpění na životě. Rozhodnutí dobrovolně ukončit svůj život vychází z vhledu do pochodů přírody a toho, co je pro člověka přirozené. Díky tomuto poznání se sebevražda stává ctnostným činem a projevem souladu s přírodou. Pro Augustina je naopak sebevražda výrazem lidské slabosti, neschopnosti vyrovnat se se strastmi života a zbabělým útěkem před utrpením, ježpřitom považuje za neoddělitelnou součást života skrývající v sobě možnost mravní nápravy. V sebevraždě se projevuje lidský egoismus, který je příčinou prvotního hříchu, degradace původní lidské přirozenosti a překážkou nacestě ke štěstí a spáse.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with suicide and topics related to it in the concept of Chrysippus of Soloi and St. Augustine. Despite the differences in their conclusions, both discuss this phenomenon in connection withdissatisfaction with life. They are based on the assumption of the initial inadequacy of human nature and the possibility of attaining happiness through its perfection. Chrysippus believes that under certain conditions suicide can become a reasonable act. The development of rationality allows one to see events from a universal perspective and to free oneself from dependence on external objects that produce passions including adherence to life. The decision to voluntarily end one´s life is based on an insight into the course of nature and what is natural to man. Thanks to this knowledge, suicide becomes a virtuous act and a manifestation of harmony with nature. For Augustine, on the other hand, suicide isan expression of human weakness, an inability to cope with the miseries of life and a cowardly escape from suffering. However, he considers suffering to be an integral part of life, hiding in itself the possibility of moral remedy. Suicide manifests human egoism, which is the cause of the original sin, the degradation of the human nature and an barrier on the road to happiness and salvation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Maláňová 1.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Maláňová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Maláňová 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Chavalka 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Šenovský 181 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jakub Marek, Ph.D. 152 kB