velikost textu

Přípustkové konektory pourtant, cependant, toutefois, néanmoins, quand même, tout de même ve francouzštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přípustkové konektory pourtant, cependant, toutefois, néanmoins, quand même, tout de même ve francouzštině
Název v angličtině:
Concessive connectives pourtant, cependant, toutefois, néanmoins, quand même, tout de même in French
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Štěpánová
Vedoucí:
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Id práce:
171802
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Francouzská filologie (FF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konektor, adverbium, spojka, francouzština, syntaxe
Klíčová slova v angličtině:
connector, adverbe, conjunction, French language, syntax
Abstrakt:
KHcova slova: konektor, pnpustka, pnpustkovy pnslovce, pnpustkovy konektor, konkurence Abstrakt: Magisterskâ diplomovâ prâce „Les connecteurs concessifs pourtant, cependant, toutefois, néanmoins, quand même, tout de même" se sklâdâ ze tri câsti. Cilem prvm câsti bylo vysvëtlem pojmu „pnpustkovy konektor" (connecteur concessif) z hlediska synchronmho. Tato câst se vënuje na jedné stranë logickému vztahu pnpustky (concession), na stranë druhé slouz^ k vymezem pnpustkovych pnslovri uzwanych v soucasné francouzStinë. Druhâ câst této diplomové prâce obsahuje diachronickou a kvantitativm studii slouz^d k analyze frekvenri zde zkoumanych kvazi-synonym a jejich vztahu konkurence vzhledem k jejich uzrvâni az do soucasnosti. V nâvaznosti na tyto dve câsti doplnujeme nase poznatky ve treti câsti o ùvahy vzhledem k soucasnému uzivâm pnpustkovych konektoru v psaném, mluveném a pseudomluveném jazyce (na internetu).
Abstract v angličtině:
Key words: connective, concession, concessive adverb, concessive connective, compétition Abstract: The diploma thesis „Les connecteurs concessifs pourtant, cependant, toutefois, néanmoins, quand même, tout de même" consists of three parts. The goal of the first part was to explain the notion of “concessive connective” (connecteur concessif) in a synchronic perspective. This first part consists on one hand in an attempt to explain the concessive relation (concession), on the other in a definition of the category of concessive connectives used in temporary French. The second part of this diploma thesis is dedicated to a diachronic and quantity-based study of the examined quasi-synonyms for the purpose of clarification of their frequency and competition regarding their usage down to the present day. In addition to these two parts, we reflect in the third part on the current use of concessive connectives, i.e. their use in contemporary written, spoken and pseudo-spoken language (on the Internet).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Štěpánová 47.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Štěpánová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Štěpánová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. 832 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 152 kB