velikost textu

Cava'at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot: Vliv ne-luriánské kabaly na novověký východoevropský chasidismus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cava'at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot: Vliv ne-luriánské kabaly na novověký východoevropský chasidismus
Název v angličtině:
Tzava'at Ha-RIBaSH ve-hanhagot yesharot: The Influence of Non-Lurianic Kabbalah on East-European Hasidism of Modern Age
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Antonín Šedivý
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
Doc. Pavel Hošek, Th.D.
Konzultant:
ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Id práce:
171764
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Judaistika (JU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 26.09.2022
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
judaismus, chasidismus, židovská mystika, kabala, ne-luriánská kabala, spiritualita, židovská etika, židovská literatura, BeŠT, služba Bohu
Klíčová slova v angličtině:
Judaism, Hasidism, Jewish Mysticism, Kabbalah, Non-Lurianic Kabbalah, Spirituality, Jewish Ethics, Jewish Literature, BeSHT, Service to God
Abstrakt:
Cava’at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot: Vliv ne-luriánské kabaly na novověký východoevropský chasidismus Mgr. Antonín Šedivý Předložená disertační práce je rozdělena do Úvodu, tří kapitol a Závěru. Mimo to obsahuje jmenný rejstřík, soupis tradičních židovských pramenů užitých ve druhé kapitole, seznam použitých pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů, a čtyři přílohy. Úvod disertační práce se postupně věnuje několika okruhům, které mají pro její řešení zásadní význam. Nejprve jsou uvedeny některé základní informace o východoevropském chasidismu, následuje podrobný přehled dosavadního bádání o Cava’at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot, dále vymezení cílů, hypotézy a metod řešení práce, a nakonec jsou připojeny poznámky k formální úpravě této disertační práce. První kapitola nazvaná „Cava’at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot“ se zabývá výhradně jmenovaným spisem, který představuje ústřední bod předložené disertační práce, a je rozdělena do čtyř podkapitol. Ty se postupně soustřeďují na základní informace o Cava’at Ha-RIBaŠ, problematiku spojenou s obsahem tohoto spisu, s jeho postavením v rámci chasidského literárního dědictví, a nakonec i s reflexí Cava’at Ha-RIBaŠ mezi odpůrci chasidismu. Druhá kapitola nazvaná „Překlad a komentář vybraných pasáží Cava’at Ha-RIBaŠ“ obsahuje celkem padesát jedna vybraných úryvků z tohoto díla, které jsou přeloženy a doplněny krátkým komentářem, jenž se soustřeďuje zejména na základní porozumění pramennému textu. Vybrané texty mají souvislost s dílčími studiemi uvedenými v následující kapitole. Třetí kapitola nazvaná „Vybrané ne-luriánské koncepty v Cava’at Ha-RIBaŠ“ se věnuje celkem pěti představám, které raný chasidismus, zde reprezentovaný Cava’at Ha-RIBaŠ, přejímá ze starší, před-luriánské mystiky. Jde o svlečení tělesnosti (hitpaštut ha-gašmijut), meditaci, samotu či odloučení s Bohem (hitbodedut), mystiku písmen (otijot), vyrovnanost (hištavut) a přimknutí k Bohu (devekut). Všechny tyto koncepty jsou krátce představeny, je stručně pojednána jejich historie v judaismu, a na podkladě textů Cava’at Ha-RIBaŠ je osvětlen jejich význam v chasidismu a naznačena jejich vazba na starší představy. V Závěru této disertační práce je stručně shrnut její obsah s důrazem na reflexi Úvodu, zejména naplnění stanovených cílů a řešení metodologických problémů, které se vyskytly v průběhu její tvorby.
Abstract v angličtině:
Tzava’at Ha-RIBaSH ve-hanhagot yesharot: The Influence of Non-Lurianic Kabbalah on East-European Hasidism of Modern Age Mgr. Antonín Šedivý This dissertation thesis consists of Introduction, three chapters, and Conclusion. Furthermore, it includes name index, list of traditional Jewish sources used in the second chapter, list of sources, literature and other relevant resources, and four supplements. The Introduction of this dissertation deals with several issues important for its research. First of all, the East-European Hasidism is introduced, then follows very thorough overview of current state of knowledge of Tzava’at Ha-RIBaSH ve-hanhagot yesharot, and the definition of goals, hypothesis, and methods of this dissertation, and finally, it also contains technical notes about the dissertation thesis. The first chapter “Tzava’at Ha-RIBaSH ve-hanhagot yesharot” is devoted solely to Tzava’at Ha-RIBaSH, which is the central point of my dissertation. It is divided into chapters that are dedicated to fundamental information about Tzava’at Ha-RIBaSH, to its content, to its place within Hasidic literary collection, and to its reflexion by the opponents of Hasidism. The second chapter “Translation and Commentary of Selected Texts of Tzava’at Ha-RIBaSH” contains translation and short commentary of fifty-one selected passages from Tzava’at Ha-RIBaSH. The commentaries are focused on basic understanding of the text of Tzava’at Ha-RIBaSH. The selected texts have a strong connection to the third chapter and its topic. The third chapter “The Selected Non-Lurianic Concepts of Tzava’at Ha-RIBaSH” deals with five spiritual concepts that are common both in Hasidism, represented by Tzava’at Ha-RIBaSH, and in older, non-Lurianic mysticism. Namely, stripping away or divesting corporeality (hitpashetut ha-gashmiyyut), meditation, solitude, or isolation with God (hitbodedut), mystical perception of letters (otiyyot), equanimity (hishtawwut), and cleaving to God (devequt). These concepts are shortly introduced along with their history in Judaism but most attention is given to clarifying their significance in Hasidism and their connection with older mystical conceptions on the basis of texts of Tzava’at Ha-RIBaSH. The Conclusion sums up the text of this dissertation thesis putting emphasis especially on the reflection of Introduction, particularly on the fulfilment of stated goals and on the solution of some methodological problems connected with this dissertation thesis and its topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Antonín Šedivý 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Antonín Šedivý 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Antonín Šedivý 114 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Antonín Šedivý 313 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. 307 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Pavel Hošek, Th.D. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Petr Sláma, Th.D. 153 kB