velikost textu

Institucionální řešení problematiky nechtěných dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Institucionální řešení problematiky nechtěných dětí
Název v angličtině:
Institutional solutions of the problem of unwanted children
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Adéla Burešová
Vedoucí:
PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Oponent:
JUDr. Jan Kotous
Id práce:
171634
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 12. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nechtěné děti, Náhradní péče o děti, Náhradní rodinná péče, Ústavní péče, Legální anonymní odložení novorozence, Sociální pracovníci
Klíčová slova v angličtině:
Unwanted children, Surrogate children care, Surrogate family care, Institutional care, Legal anonymous abandonment of a newborn child, Social workers
Abstrakt:
Abstrakt ČJ Tato rigorózní práce se zabývá problematikou nechtěných dětí v České republice a hledá odpovědi na její řešení. Nechtěné děti jsou dětmi, o které se jejich rodiče starat z jakéhokoli důvodu nechtějí. Institucionální řešení je pak řešením, o němž rozhodl soud. V textu jsou představeny možnosti těchto dětí i možnosti jejich rodičů. Práce se tudíž zaměřuje jednak na popis systému náhradní péče o děti i popis sytému forem jejich legálního anonymního odložení. Uvádí příčiny umístění dětí do ústavů a stručně popisuje také tyto ústavy včetně počtu dětí v nich umístěných. Pro lepší pochopení a úvod do problematiky je detailně prezentován i postupný historický vývoj péče o nechtěné děti. Práci je možné rozdělit na tři části. První z nich je jakýmsi úvodem a představením dané problematiky, o čemž svědčí vymezení pojmů jako dítě, rodičovství a jeho složky, charakteristické rysy matek odkládajících své dítě a důvody vedoucí je k takovému činu. Vymezení těchto pojmů je nezbytné pro ucelený pohled na věc a pochopení dané materie. Navazuje podrobná pasáž o historicko-právním vývoji, která dokládá, jak velký kus cesty ochrana dětských práv ušla. Tato kapitola je rozdělena do 14 subkapitol a její rozměr sahá až do starověku, kdy se na dětech páchalo násilí a o jejich právech se nedá vůbec hovořit, zahrnuje Habsburskou monarchii a dobu vzniku Československého státu a vede dále do éry 60., 70., 80. a 90. let. Pojednání o obecném vývoji je ještě doplněno informacemi o formování specifických odvětví jako sociální péče, babyboxy či neziskový sektor. Na pohled do historie navazuje přesun do moderního právního řádu s popisem stěžejních právních předpisů dané oblasti, tj. zákona o rodině, zákona o sociálně-právní ochraně dětí a nového občanského zákoníku. Vedle nich jsou také zmíněny a analyzovány mezinárodní právní předpisy, jako například stěžejní Úmluva o právech dítěte, která má na tvorbu domácích právních předpisů přímý vliv. Druhá část práce je zaměřena na proces poskytování sociálně-právní ochrany dětem a jeho aktéry, ať už jde o subjekty veřejné správy či nestátní neziskové organizace. Samostatnou navazující kapitolu věnuji sociálním pracovníkům, jejich místu a roli, hodnotám a pravidlům, která jsou kladena na jejich práci, jelikož si uvědomuji důležitost jejich činnosti a poslání. Poslední část se detailně věnuje náhradní péči o děti, jejím právním aspektům a jednotlivým specifickým formám – náhradní rodinné péči a (náhradní) ústavní péči. Vedle toho jsou také prezentovány možnosti legálního anonymního odložení novorozence rodiči a právní i praktické otázky s tím spojené s detailnějším pohledem do problematiky baby- boxů.
Abstract v angličtině:
Abstrakt AJ This thesis deals with the problem of unwanted children in Czech Republic and looks for answers to solve it. Unwanted children are those children whose parents, for whatever reason, do not want to take care of them. Institutional solution is the solution decided by court. In the text there are presented options of these children and options of their parents. The thesis therefore deals both with a description of surrogate children care and description of forms of their legal anonymous abandonment. Mentions causes of placing children into institutions and briefly describes also these institutions, including number of children placed in them. For better orientation it also in detail outlines a gradual historical development of care of unwanted children. Thesis can be divided into three parts. The first one is an introduction to the issue, as evidenced by the definition of terms such as child, parenthood and its components, characteristic of mothers abandoning their child and the reasons leading to such an act. Definition of these terms is essential for a comprehensive view and understanding of the matter. Detailed passage of historical-legal development follows, which shows how long journey the protection of children's rights has come. This chapter is divided into 14 subchapters, and its limits go back to ancient times, when the children´s rights were violated, involves the Habsburg monarchy and time of origin of the Czechoslovak state and continues into the era of the 60th, 70th, 80th and 90s. Description of the general matter is accompanied by information about the formation of specific sectors such as social care, baby boxes or nonprofit sector. After the look at history there is a modern legal system describing the fundamental legal acts. Next to them are also discussed and analyzed international acts, such as the Convention on the Rights of the Child, which has a direct influence on the creation of domestic legislation. The second part focuses on the process of providing social and legal protection of children and it´s actors, whether they are public administration bodies or nongovernmental organizations. A separate chapter is devoted to the social workers, their place and role, values and rules that are laid on their work, because I realize the importance of their activities and mission. The last part of thesis focuses in detail on the surrogate care of children, it´s legal aspects and the various specific forms – surrogate family care and institutional care. Besides, they are also presented possibilities for legal abandonment of a newborn by parents and legal and practical issues associated with it with a more detailed look into the problems of baby boxes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Burešová 12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Burešová 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Burešová 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Gabriela Munková, CSc. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Kotous 377 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB