velikost textu

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Název v angličtině:
Employing people with disabilities
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Bubeník
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
171633
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osoba se zdravotním postižením, mezinárodní úmluva, sociální podnik
Klíčová slova v angličtině:
disabled person, international convention, social enterprise
Abstrakt:
S ohledem na skutečnost, že počet osob se zdravotním postižením neustále narůstá, je třeba se zaměřit na vytvoření adekvátních podmínek, které těmto osobám umožní prožít co možná nejhodnotnější život. Zaměstnávání zdravotně postižených ztělesňuje jednu z těchto podmínek. Problematika zaměstnávání této skupiny osob se dostala do popředí zájmu v průběhu 20. století. Na mezinárodní úrovni bylo zaměstnávání zdravotně postižených upraveno po druhé světové válce. Snaha o legislativní ukotvení zaměstnávání této skupiny byla vedena potřebou upravit sociální práva, která byla do té doby opomíjena. Od té doby bylo mezinárodními organizacemi vydáno mnoho Úmluv, Deklarací či Doporučení., kdy byl stále častěji uplatňován princip začlenění zdravotně postižených do běžné zdravé populace. Mezinárodní úmluvy a evropské právo se staly základem pro vytváření vnitrostátního práva týkajícího se lidí s jakoukoli formou zdravotního postižení a jejich začleňování do společnosti skrze zaměstnávání. Opravdový rozmach ve vytváření ucelené politiky zajišťující prospěch skupiny zdravotně postižených nastal v 90. letech minulého století. Prospěch zdravotně postižených byl budován rovněž v otázce zákazu diskriminace, se kterou se bohužel i v dnešní době setkávají zdravotně postižení, a je významné si říci, že se tak odehrává i na pracovišti, nicméně v menší míře než v minulosti. Otázka zaměstnávání a pocitu rovnoprávnosti s ostatními členy společnosti tvoří jakýsi impuls pro život a pocit prospěšnosti, což v souhrnu pomáhá zdravotně postiženým v boji s nelehkým osudem. V současné době představuje významnou roli v otázce zaměstnávání této skupiny osob jejich zaměstnávání prostřednictvím tzv. sociálních podniků, které jsou založeny na principu sociálního podnikání, jehož podstatou je umožnit výkon práce lidem, kteří jsou na volném trhu práce znevýhodnění kvůli svému sociálnímu postavení, jenž se odráží v možnosti získat vhodné zaměstnání. Sociální podnikání je upraveno mnoha právními předpisy, což může činit výkladové problémy. Tyto výkladové problémy by měly být odstraněny přijetím samostatného zákona upravujícího tuto formu podnikání.
Abstract v angličtině:
In view of the fact that the number of people with disabilities is steadily increasing, it is necessary to focus on creating adequate conditions to enable them to experience the most valuable life possible. Employing disabled people embodies one of these conditions. The issue of employing this group of people has come to the forefront of the 20th century. At the international level, employment of disabled people was adjusted after the Second World War. Efforts to legislate on the employment of this group were driven by the need to adjust social rights that had previously been excluded. Since then, many conventions, declarations or recommendations have been issued by international organizations, where the principle of integrating disabled people into the normal healthy population has been increasingly applied. International conventions and European law have become the basis for the creation of national law on people with disabilities and their integration into society through employment. The real boom in the creation of a comprehensive policy for the benefit of a group of people with disabilities arose in the 1990s. The disability benefit has also been built on the issue of the prohibition of discrimination which, unfortunately, even today, people face disabilities, and it is important to say that this is happening in the workplace, however, to a lesser extent than in the past. The question of employing and the feeling of equality with other members of society is a kind of impulse for life and a sense of benevolence, which, in summary, helps disabled people to fight a difficult uphill struggle for equality. At present, there is an important role to play in employing this group of people by employing so-called social enterprises based on the principle of social entrepreneurship, which is to make it work for people who are disadvantaged on the open labor market because of their social status reflects the possibility of getting a job. Social entrepreneurship is governed by many laws, which can lead to interpretation problems. These interpretation problems should be removed by adopting a separate law governing this form of business.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Bubeník 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Bubeník 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Bubeník 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 249 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB