velikost textu

Překážky v práci na straně zaměstnance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Překážky v práci na straně zaměstnance
Název v angličtině:
Obstacles to work on the employee´s part
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petra Koubová
Vedoucí:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
171600
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překážky v práci, překážky v práci na straně zaměstnance, finanční zabezpečení
Klíčová slova v angličtině:
obstacles to work, obstacles to work on the employee´s part, financial security
Abstrakt:
Téma rigorózní práce: Překážky v práci na straně zaměstnance Autor: Mgr. Petra Koubová Abstrakt Tato rigorózní práce cílí na komplexní rozbor jednotlivých druhů překážek v práci na straně zaměstnance. Do tématu je vstupováno skrze obecné souvislosti s pracovněprávními vztahy, dále přes překážky v práci obecně a jejich systematiku. Z širokého spektra jednotlivých typů překážek je cíleno na ty, které mají pro zaměstnance osobní nebo rodinný charakter, zejména na dočasnou pracovní neschopnost, mateřskou a rodičovskou dovolenou. Zde je kromě jejich předmětu a účelu pojednáno, i co se oblasti finančního zabezpečení a dalších souvislostí týče. I další překážky v práci jsou rozebrány tak, aby bylo pochopeno, kam cílí a v čem spočívají. To vše v konkrétních souvislostech především zákoníku práce, ale i obecných právních zásad, dalších právních předpisů a judikatury soudů. Práce se rovněž dotýká problematiky slaďování profesního a rodinného života, nechybí odkazy do mezinárodní a zahraniční právní úpravy, právní úpravy na úrovni unijní legislativy a dále reflexe aktuálních legislativních změn a návrhů de lege ferenda. Práce je rozdělena do pěti tematických kapitol. Předchází jim úvodní shrnutí a na konci nalezneme závěr, který sumarizuje, o čem práce pojednává, hodnotí významné pasáže a sděluje k nim názory autorky. První kapitola se snaží o definici samotného pojmu překážek v práci, hodnotí je v širších souvislostech a předkládá jejich systematický přehled. V druhé kapitole nalezneme již obecný úvod k překážkám na straně zaměstnance. Třetí kapitola v sobě zahrnuje důležité osobní překážky, kterými jsou dočasná pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená, ošetřování dítěte nebo člena domácnosti, péče o dítě, dlouhodobé ošetřování a jiné důležité osobní překážky v práci. Čtvrtá kapitola se zaobírá překážkami v práci z důvodu obecného zájmu a pátá kapitola se snaží o analýzu jednotlivých souvislostí překážek v práci na straně zaměstnance s jinými instituty pracovního práva.
Abstract v angličtině:
Title of thesis: Obstacles to work on the employee´s part Author: Mgr. Petra Koubová Abstract The rigorosum thesis seeks to carry out a comprehensive analysis of the different kinds of “obstacles to work on the employee´s part“. This subject is treated as generally associated with labor relations as well as with the obstacles at large and their systematic classification. Chosen out of a broad spectrum of individual types, the obstacles thus analyzed were primarily those with particular personal and/or family relevance for employees, especially the temporary incapacity for work; the maternity leave; and the parental leave. These topics were addressed not only in their matter and purpose but also as regards their impact on financial security and other circumstances. Covering also other obstacles to work, the analysis attempted to expound the merits and purposes of the relevant provisions, always in consideration of (1) the specific Labor Code context, (2) the generally applicable legal principles, and (3) other acts of legislation and judicial decisions. The work also tackles the issue of harmonizing family and professional life, not forgetting about references to foreign, international and EU legislation, and reflecting recent legal changes and de lege ferenda proposals. The thesis is divided into five thematic chapters. They are preceded by an introductory summary and at the end we find a conclusion summarizing what the thesis is about, evaluating the important passages and telling them the views of the author. The first chapter tries to define the very concept of obstacles at work, evaluates them in a broader context and presents their systematic overview. In the second chapter we can find a general introduction to obstacles to work on the part of the employee. The third chapter includes important personal obstacles such as temporary incapacity for work, maternity and parental leave, nursing or home care, child care, long-term care, and other important personal obstacles to work. The fourth chapter deals with obstacles to work due to the general interest, and the fifth chapter seeks to analyze the individual context of obstacles to work on the part of the employee with other labor law institutes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Koubová 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Koubová 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Koubová 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB