velikost textu

Toxicita nulamocného nanoželeza a jeho osud v životním prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Toxicita nulamocného nanoželeza a jeho osud v životním prostředí
Název v angličtině:
Toxicity and environmental fate of nanoscale zerovalent iron
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Jaroslav Semerád
Školitel:
doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Oponenti:
doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
Id práce:
171576
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Environmentální vědy (P3931)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ekotoxikologické testy, houby, nanomateriály
Klíčová slova v angličtině:
ecotoxicity tests, fungi, nanomaterials
Abstrakt:
Abstrakt Elementární nanoželezo označované jako nulamocné nanoželezo (nanoscale zerovalent iron - nZVI) patří dnes již k běžně používaným materiálům v sanační praxi. Přestože celosvětové aplikace ukazují jeho vysokou efektivitu při degradaci a imobilizaci různých organických i anorganických polutantů, potenciálně negativní vliv nZVI na exponované organismy nebyl doposud dostatečně prozkoumán. Pro zhodnocení environmentálního rizika spojeného s aplikací tohoto materiálu je nutné především porozumět mechanismům jeho toxicity a celkovému vlivu na rezidentní mikrobiální společenstva. Tato práce se věnuje sumarizaci dosavadních znalostí o toxicitě nZVI a vývoji nových testů pro in vitro srovnávání akutní toxicity nově vyvíjených derivátů tohoto materiálu. Dále je v rámci této práce hodnoceno i riziko těchto materiálů spojené s vývojem toxicity v průběhu času – stárnutí nZVI. V poslední části je sledován a hodnocen vliv různých modifikací nZVI na mikrobiální společenstva v reálně kontaminované půdě s uměle vytvořenými mikrokosmy. Zároveň je v této části dále hodnocen potenciál materiálů na bázi nZVI pro využití v kombinaci s biostimulačním krokem při nanobioremediacích.
Abstract v angličtině:
Abstract Nowadays, nanoscale zerovalent iron (nZVI) is a nanomaterial commonly used in remediation practice. Although worldwide applications of nZVI have shown its effectiveness in degradation and immobilization of a wide range of organic and inorganic pollutants, potential negative effects of nZVI on exposed organisms have not been sufficiently explored. To avoid possible environmental risks, understanding of the mechanism of nZVI toxicity and its overall effects on microbial populations indigenous to remediation sites is needed. The presented thesis summarizes current knowledge of nZVI toxicity, and, moreover, deals with the development and application of a new test for in vitro evaluation of acute toxicity caused by newly developed nZVI-based materials. Additionally, in this thesis, the risk associated with changes in the toxicity of the aforementioned materials during the aging process was examined. In the last part, the effect of several nZVI-based materials on microbial communities of a real contaminated soil was monitored and evaluated using artificial microcosms. In addition, in this part, the potential of nZVI and its derived materials in combination with a biostimulation step during nanobioremediation is outlined.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaroslav Semerád 1.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jaroslav Semerád 18.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaroslav Semerád 243 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaroslav Semerád 235 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Jaroslav Semerád 1.14 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. 325 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 724 kB