velikost textu

Integrovaná výuka a interdisciplinární přístup v chemii a biologii v prostředí českých škol.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrovaná výuka a interdisciplinární přístup v chemii a biologii v prostředí českých škol.
Název v angličtině:
Integrated Curriculum and Interdisciplinary Approach in Chemistry and Biology in Czech Schools
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Karolína Sezemská
Školitel:
RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.
Id práce:
171498
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Didaktika chemie (P1423)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Integrovaná výuka, interdisciplinární přístup, interdisciplinární téma
Klíčová slova v angličtině:
Integrated curriculum, interdisciplinary approach, interdisciplinary topic
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá tématem integrované výuky v prostředí českých škol, konkrétně těmito hlavními otázkami: Jaký stupeň integrace preferují čeští učitelé pro úroveň středních škol? Jakým způsobem je možné podpořit integrovanou výuku na středních školách? Z těchto otázek plynou následující hlavní cíle: zjistit, jaký stupeň integrace přírodovědných předmětů preferují čeští učitelé pro úroveň středních škol; zjistit hlavní překážky zavádění integrované výuky; zjistit faktory, které mohou napomoci častější integraci poznatků; vytvořit podporu pro integrovanou výuku na českých středních školách. Za účelem dosažení těchto cílů bylo provedeno především dotazníkové šetření mezi středoškolskými učiteli doplněné o informace z rozhovorů s akademickými pracovníky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že respondenti preferují zachování samostatných přírodovědných předmětů s důrazem na mezipředmětové vztahy. Za hlavní překážky označili respondenti skutečnost, že se související témata v chemii a biologii neprobírají ve stejnou dobu, nedostatečné znalosti z druhého oboru či nedostatek výukových materiálů. Hlavním faktorem, který pak může napomoci respondentům s častější integrací poznatků z biologie a chemie, pak jsou vhodné výukové materiály. Respondenti uvedli, že z výukových materiálů nejvíce využijí návody na praktické úlohy. V reakci na tato zjištění byly navrženy výukové materiály ke třem interdisciplinárním tématům. Tyto výukové materiály byly orientačně ověřeny žáky gymnázia a studenty učitelských kombinací s biologií. Orientační ověření výukových materiálů ukázalo, že jsou realizovatelné ve školní praxi. Studenti učitelství pak většinou uváděli, že je využijí ve své budoucí učitelské praxi.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis concerns the interdisciplinary approach in teaching chemistry and biology at Czech grammar schools. Especially with two main questions: the determination of the level of integration that secondary school teachers prefer and how to promote an interdisciplinary approach at grammar schools. The following main objectives were established: find out which level of integration of science subjects is preferred by Czech teachers for secondary schools level, identify the main obstacles of implementation of integration, find out the factors which can help with the integration of knowledge, create support for interdisciplinary approach at Czech grammar schools. In order to achieve these objectives, a questionnaire survey among secondary school teachers and interviews with the academic staff of the Faculty of Science of Charles University were carried out. The results of the questionnaire survey showed that respondents prefer to preserve separate subjects with an emphasis on interdisciplinary relationships. The main restriction of integration is that similar topics in chemistry and biology are not taught in the same period, insufficient knowledge of the second subject or lack of learning materials. The main factor which can help with more frequent integration is learning materials. As for learning materials, the respondents prefer the manuals for practical tasks. In response to these findings, materials for three interdisciplinary topics have been proposed. These materials were used for the teaching of grammar school pupils and students of the teaching of biology, as well. The results have shown that it is possible to use these learning materials for teaching at schools. Students of the teaching of biology consider these materials to be useful for their future practice at schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Sezemská 5.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Sezemská 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Sezemská 77 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Karolína Sezemská 774 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. 373 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.23 MB