velikost textu

Reduced communication algoritms: theory and practice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reduced communication algoritms: theory and practice
Název v češtině:
Teorie a praxe paralelních algoritmů s omezenou komunikací
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Rostislav Slevínský
Vedoucí:
prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Oponent:
doc. Ing. Miroslav Rozložník, Dr.
Id práce:
171496
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Obecná matematika (MOM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Krylovovské metody pro řešení soustav lineárních rovnic, paralelní výpočty, algoritmy s omezenou komunikací
Klíčová slova v angličtině:
Krylov space methods, parallel computer architectures, communication avoiding, reduced commmunication
Abstrakt:
Vývoj v paralelním výpočetním prostředí v posledním desetiletí přichází s otázkou, jak tato prostředí používat při řešení velkých algebraických systémů. V této práci se zaměřujeme na Krylovovské metody (konkrétně na metodu konjugovaných gradientů), jako jeden z nejsilnějších nástrojů, a možností jejich paralelizace. Zaobíráme se Krylovovskými metodami vyhýbajícími se komunikaci mezi jednotlivými jádry a různým problémům, které toto přináší, např. ztrátou ortogonality nebo zpožděním konvergence. Krylovovské metody se obvykle používají společně s předpodmíněním, proto je část této práce věnována předpodmiňování v paralelních výpočetních prostředích.
Abstract v angličtině:
Development in the parallel computing environment in the last decade comes with the need of being able to use these in solving large algebraic systems. In this thesis, we focus on the Krylov subspace methods (namely the conjugate gradient method) as one of the most powerful tools and the possibilities of their parallelization. We discuss the communication avoiding Krylov subspace methods and various problems introduced by the parallelization e.g. loss of orthogonality or delay of convergence. Application of the Krylov subspace methods comes usually with some preconditioner, therefore part of this thesis is dedicated to the preconditioning in parallel computing environments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Rostislav Slevínský 709 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Rostislav Slevínský 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Rostislav Slevínský 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. 474 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Miroslav Rozložník, Dr. 475 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Petr Tichý, Ph.D. 152 kB