velikost textu

Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu
Název v angličtině:
Legal principle of superficies solo cedit and its significance in land law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ondřej Švarc
Vedoucí:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
171481
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
superficies solo cedit, stavba, součást pozemku, pozemkové právo, katastr nemovitostí
Klíčová slova v angličtině:
superficies solo cedit, building, component part of the tract of land, land law, land registry
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce je návrat zásady superficies solo cedit do českého právního řádu. Práce má za cíl komplexní náhled a analýzu problematiky této zásady na základě jejího zasazení do historického i soudobého kontextu. Dalším z cílů této práce je pohled na zápis zásady včetně souvisejících institutů do veřejného seznamu – katastru nemovitostí. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část této práce sleduje vývoj superficiální zásady napříč historií, včetně komparace jejího užití v daných právních řádech. Tato část začíná pohledem na římské soukromé právo a jeho vybrané instituty, které byly na základě recepce římského práva přejaty do soudobého českého práva soukromého. Prostor je v této části rovněž věnován právu habsburské monarchie a ustanoveními ABGB, platného na našem území až do roku 1950. Závěr této části je věnován pozemkovému právu v socialistickém Československu a zejména občanskému zákoníku z roku 1964. Následující část je stěžejní kapitolou této práce. Má za cíl nabídnout ucelený pohled na znovuzavedení institutu superficiální zásady v kontextu nejen samotného občanského zákoníku z roku 2012, ale rovněž dalších souvisejících právních předpisů, zejména z hlediska výjimek stanovených v předpisech veřejného práva. Jsou zde vysvětleny vybrané právní pojmy se zásadou související a autor se rovněž pokouší zaměřit na nejasnosti a pochyby panující před znovuzavedením zásady. Poslední část této práce je věnována katastru nemovitostí coby veřejnému seznamu určenému mimo jiné rovněž pro zápis sloučení staveb s pozemky. Pozornost je zde věnována nejen superficiální zásadě, ale rovněž způsobu, jakými jsou zásada a s ní související právní instituty do katastru nemovitostí zaneseny. Tato část rovněž přináší krátký pohled do statistik se zápisem superficiální zásady spojených. Závěr práce se pak pokouší nabídnout hodnocení právní úpravy superficiální zásady z hlediska její ucelenosti, přičemž má rovněž za cíl zhodnocení pozitiv a negativ touto zásadou do českého soukromého a pozemkového práva vnesených.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is the return of the legal principle of superficies solo cedit into the Czech legal order. The thesis aims at the comprehensive overview and the analysis of the issue of this principle based on its inclusion both in the historical and contemporary context. Another objective of this thesis is to look at the registration of the principle, including related institutes, into the public register - the cadastre of real estates. This thesis is divided into three parts. The first part of this thesis follows the development of the superficial principle across the history, including the comparison of its use in given legal orders. This section begins with a glance at Roman private law and its selected institutes which have been incorporated into modern Czech private law by the reception of Roman law. The room will be also given to the law of the Habsburg monarchy and the provisions of the ABGB, civil code that has been valid on our territory until the 1950. The last chapters of this part are devoted to land law in the socialist Czechoslovakia and, in particular, to the 1964 Civil Code. The following section is the core chapter of this thesis. It aims to offer a comprehensive view of the re-establishment of the superficial principle in the context of not only the 2012 Civil Code itself, but also other related legislation, particularly with regard to exceptions to the principle, laid down in public law provisions. Selected legal concepts related with the principle are explained here as the author also tries to focus on the uncertainties and doubts surrounding the re-establishment of the principle. The last part of this thesis is devoted to the land registry which, as a public register, is inter alia designed for the registration of the merger of buildings with tract of land. Attention is paid not only to the superficial principle but also to the way in which the principle and the related legal institutes are registered in the land registry. This section also provides a brief insight into statistics associated with the superficial principle. The conclusion of the thesis attempts to offer an assessment of the legal regulation of the superficial principle in terms of its coherence, while it also aims to evaluate both the positive and negative aspects brought into the Czech private and land law by this principle.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ondřej Švarc 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ondřej Švarc 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ondřej Švarc 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Martina Franková, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 153 kB