velikost textu

Právní úprava včelařství.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava včelařství.
Název v angličtině:
Legal regulation of beekeeping
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Adam Prášil
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
171479
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
včelařství, imise, veterinární péče
Klíčová slova v angličtině:
beekeeping, nuisance, veterinary care
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce shrnuje aktuální úpravu včelařského práva na území České republiky. Cílem práce je předložit čtenáři souhrnný text, který mu pomůže zorientovat se v právní regulaci včelařství. Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V první části je popsáno včelařské právo z pohledu soukromého práva a v druhé kapitole z pohledu práva veřejného. Ústředním právním předpisem první části je občanský zákoník. Ten obsahuje úpravu imisí, sousedských vztahů, práva rojového a náhradu škody. Z veřejnoprávních norem se včelařství dotýká zákon o veterinární péči, zákon o rostlinolékařské péči, zákon plemenářský, zákon o potravinách, zákon o daních z příjmu, zákon o poskytování náhrad škody způsobených zvlášť chráněnými živočichy a mnoho dalších. Zákon o veterinární péči společně s prováděcími právními předpisy stanovuje postup při zdolávání nákaz včelstev a podmínky pro kočování se včelami. Rostlinolékařský zákon obsahuje ustanovení, na základě kterých jsou včely chráněny před aplikací prostředků pro ně nebezpečných. Zákon o potravinách a navazující vyhlášky obsahují definici medu. V plemenářském zákoně se nachází úprava evidence včelstev. Zákon o dani z příjmu osvobozuje včelaře, kteří mají méně než 60 včelstev, od placení daní z prodaného medu. Na úseku včelařství vykonává kontrolu a dozor nad dodržováním příslušných povinností Krajská veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Ministerstvo zemědělství. Největší přínos diplomové práce spatřuji v podání popisu včelařského práva v jednom uceleném textu, protože aktuální právní úprava je obsažena v mnoha právních předpisech.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis summarizes the current legislation regarding beekeeping in the Czech Republic. The thesis aims to provide the reader with a comprehensive overview of the legal regulations of beekeeping. The thesis itself is divided into two chapters. The former chapter describes the beekeeping legislation from the point of view of the private law and the latter from the point of view of the public law. The centerpiece law regarding the first chapter is the Civil Code. The Civil Code contains the adjustment of nuisance, neighbourly relations, swarm legislation and damages. From the public law standards, beekeeping is affected by the Law on Veterinary Care, the Phytosanitary Care Act, the Breeding Act, the Food Law, the Income Tax Act, the Law on Damages from Specially Protected Animals, and many others. The Veterinary Care Act, together with the implementing legislation, sets out procedures for combating honeybee diseases and the conditions for traveling with bees. The Phytosanitary Act contains provisions under which bees are protected from the effects of the use of substances viewed as threatening to them. The Food Act and subsequent decrees contain a definition of honey. The breeding law sets the rules for the record keeping of bee colonies. The Income Tax Act exempts beekeepers who have fewer than 60 bee colonies from paying taxes on the honey sold. In the beekeeping sector, the control and supervision of compliance is exercised by the Regional Veterinary Administration, the Central Control and Testing Institute of Agriculture and the Ministry of Agriculture. The greatest benefit of my thesis lies in the description of beekeeping law in one comprehensive text, as current legislation is contained in many legal regulations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Prášil 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Prášil 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Prášil 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 152 kB