velikost textu

Vinohradnictví a vinařství z pohledu práva.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vinohradnictví a vinařství z pohledu práva.
Název v angličtině:
Viniculture and wine production from the legal point of view
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Langová
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
171475
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vinařství, vinohradnictví, právo životního prostředí
Klíčová slova v angličtině:
Viniculture, Winemaking, Environmental law
Abstrakt:
Vinohradnictví a vinařství z pohledu práva 2018 Vinohradnictví a vinařství z pohledu práva Abstrakt Diplomová práce se zabývá právní úpravou vinohradnictví a vinařství na území České republiky a klade si za cíl poskytnout čtenářům ucelený přehled o právních normách upravujících tuto oblast. S ohledem na zařazení právní úpravy vinohradnictví a vinařství do oblasti práva životního prostředí je v práci věnována pozornost vztahu této činnosti k životnímu prostředí, ale také dalším oblastem práva, které se na tuto oblast činnosti vztahují. Důraz je kladen především na platnou právní úpravu vinohradnictví a vinařství obsaženou v zákoně č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a změně některých souvisejících zákonů. Práce je členěna do 7 kapitol. V první kapitole je čtenář seznámen s vývojem právní úpravy vinohradnictví a vinařství na našem území od jeho počátků až do 90. let 20. století. V druhé kapitole se diplomantka zabývá postavením vinohradnického a vinařského práva v systému práva České republiky. S ohledem na charakter této činnosti lze vinohradnictví a vinařství zařadit do oblasti zemědělského práva, které je tvořeno právními předpisy z více oblastí a prolíná se zde soukromoprávní i veřejnoprávní úprava. Třetí kapitola je věnována pramenům právní úpravy a to jak mezinárodním a unijním pramenů, tak také českým pramenům. Stěžejní kapitolou této práce je kapitola čtvrtá, která se zaměřuje na platnou právní úpravu vinohradnictví a vinařství v České republice a rozebírá jednotlivé části zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a změně některých souvisejících zákonů. Zde je věnována pozornost také nedávným novelám zákona, které přinesly podstatné změny jak do vinohradnictví, tak i vinařství. V kapitole páté jsou krátce shrnuty možnosti podpor pro oblast vinohradnictví a vinařství poskytované z prostředků EU i ČR. Kapitola šestá je věnována soukromoprávním i veřejnoprávním organizacím působícím v této oblasti. A závěrečná sedmá kapitola se zaměřuje na srovnání právní úpravy v ČR a v Rakousku.
Abstract v angličtině:
Vinohradnictví a vinařství z pohledu práva 2018 Viniculture and wine production from the legal point of view Abstract This thesis focuses on the existing legal regulation of viticulture and winemaking in the Czech Republic and aims to provide a comprehensive overview of the related legal norms. As the legal regulation of viticulture and winemaking is part of environmental law, the thesis focuses both on the relation of this activity to the environment, and on its relation to other relevant areas of law. A particular focus is put on Act No. 321/2004 Coll. on viticulture and winemaking, the main legal regulation in this area of interest, but also on other laws, which provide subsections of viticulture and winemaking activities. The thesis is subdivided into 7 chapters. The first chapter focuses on the historical development of the legal regulation of viticulture and winemaking in the Czech Republic since its beginnings until the 1990s. The second chapter deals with the position of viticulture and winemaking within the Law of the Czech Republic. Due to the nature of viticulture and winemaking, this activity can be considered part of agricultural law, which consists of legal regulations from multiple areas including both private and public law legal regulations. The third chapter is devoted to the sources of the law regulation of viticulture and winemaking within the international context, EU context and within the Czech law context. The fourth and focal chapter of the thesis focuses on the currently effective legal regulation of viticulture and winemaking in the Czech Republic, and analyzes the respective parts of Act No. 321/2004 Coll. on viticulture and winemaking. The chapter furthermore focuses on the alterations to some related laws and also considers the recent amendments, which brought significant changes both to viticulture and winemaking. The fifth chapter briefly summarizes the possible financial aid for viticulture and winemaking available from the financial resources of the EU and the Czech Republic. The sixth chapter focuses on the private and public law organizations of the viticulture and winemaking field. The final seventh chapter draws a comparison between the Czech legal regulation and the Austrian legal regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Langová 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Langová 326 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Langová 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 152 kB